Аьр бир окувшыдынъ юрегинде атынъ калса

Янъыларда, язлык, ис байрамы белгиленетаган куьн Дагестан Республикасынынъ бас каласы Махачкалада ДР Аькимбасы Сергей Меликов ис аьрекетинде уьстинликлерге етисетаган дагестанлыларды белгилеп, тийисли савгаларын тапшырды.
Сондай сыйлы атка тийисли болганлардынъ санында бизим ердесимиз, Куьнбатар авыл орта мектебининъ етекшиси, информатика окув сабагыннан окытувшысы Тамара Сераждиновна Бариева да бар эди.
Тамара Бариева сол куьн «Дагестан Республикасынынъ билимлендируьвининъ ат казанган куллыкшысы» деген атка тийисли болды, сол етимиси уьшин ол Дагестан Республикасынынъ Аькимбасына оьзининъ разылыгын билдирди.
– Мен бу куьн сондай савгады Сергей Алимовичтинъ колыннан алганыма бек суьйинемен. Окытувшыдынъ ис аьрекети коьз караска коьринмейди, ама окытувшы, оьзининъ окувшыларынынъ етимислерин коьрсе, суьйинеди эм соны энъ де уьйкен савга деп санайды.
Бу куьнлерде бизим мектебте окып кеткенлер элди коршалавда – согыс спецоперациясында катнасадылар эм, кыска болжалга уьйлерине кайтканда, мектебке конакка келедилер, бизди эскередилер, разылык соьзлерин айтадылар. Олардынъ сондай эр йигитлер болып шыкканларында бизим де уьлисимиз бардыр деп ойлаймыз, – дейди Тамара Бариева.
Бу куьнлерде Тамара Сераждин кызы етекшилейтаган мектеб ногай адабиатынынъ атаклы классиги Муса Курманалиевтинъ атын юритеди, сол мектебте ногай халкынынъ акыны, талаплы йыравымыз Алибий Романов, ДР Халк шаири Анварбек Култаев эм сондай баска белгили эм акыллы инсанлар окыганлар.
В.Астафьев айтканлай, «Сени яслыгынъда окыткан окытувшыдынъ тукымын эсинъде сакламай коймага да боласынъ, ама ол окытувшы болып сенинъ ян тоьринъде калмага керек».
«Аьдем акыллы эм ийги болган шаклы, сол шаклы ол баскаларда да сол ийгиликти коьреди эм сезеди», – деп айткан язувшы Лев Толстой. Меним ойымша, бу эки акыллы аьдемлердинъ соьзлери бизим Тамара Бариевага келиседи деп айтар эдим. Мен бу аьдем мен тувра таныс деп те айтпас эдим, ама тел согып, ис борышыма коьре, соьйлегенмен, соьйтип катнаспага туьскен. Бир де «заманым йок», «сонъ этермен» яде болса, сондай исимди ириктиретаган соьзлерди эситпегенмен. Бар сондай етекшилер де, йигеринъди йыгатаган, «кыяматсымага» ер тапканларына суьйинетаганлар да.
Бу хатыннынъ юрисин де, турысын да, арманнан болса да, коьргенмен, ол коьплерди оьзининъ каьмбиллиги мен, балаларга суьйдимли каравы ман оьзине тартады. Оны ман бирге ис коллективте тербиялав исин бардыратаган окытувшылар онынъ аьдиллиги акында айтадылар.
– Бизим Тамара Сераждиновнадынъ ян тоьринде бир ийги ярыклык бар, сол бизге акыйкатлыкка ынанмага сеним береди. Ол бизим окувшыларга, олардынъ ата-аналарына эм окытувшыларга ийги коьрим болады. Ол баска мектеблердинъ окытув, тербиялав сулыбына да бек уьйкен маьне береди, ис аьрекетти де соьйтип бардырмага шалысады. Онынъ дерислеринде дайым анъламлык, сыйлав, окувшылар бир-бирине коьмек этуьвге де орын табылады. Ол окувшыларын оьз элин суьйип уьйретеди. Етекши болып та ис йолдаслар арасында сый казанган, – дейди онынъ ис йолдасы Марина Саянова.
Тамара Сераждиновна оьзининъ ис аьрекетин Дагестан патшалык педагогикалык окув ошагын окып битиргеннен сонъ, Ногай районымыздынъ Шумлелик авылында пионервожатый болып баслайды. Онда ол уьш йыл узагында исин бардырады, сонъ оьзининъ тувган-оьскен Куьнбатар авылына келеди. Мунда да Тамара пионервожатый болып ис аьрекетин баслады, сонъ тербиялав, окув бойынша мектеб етекшисининъ орынбасары болып ислеген, бу куьнлерде ол – етекши, эм оьзининъ исин шынты яваплылык пан да бардырады. Алган савгасы да оьзине тийисли. Биз ак юректен сондай етимиси мен Тамара Бариевады кутлаймыз, алган савганъыз уьстинликтинъ тек басы болсын.
Г.Курганова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Т.Бариева.