Аьр бир окувшымды эсимде аявлап саклайман

Окытувшы кесписи кайсы заманларда да сыйлы кеспилердинъ бириси болады. Ол оьзи билим беруьвши, оьзи тербиялавшы болады десем, оьтирик тувыл. Сондай бек яваплы исти юритип келеди Калинин авыл мектебининъ етекшисининъ окув ягыннан орынбасары, эсап сабагыннан окытувшы Нарбике Ашим кызы Джумагельдиева.

Нарбике Ашим кызынынъ ис аьрекети Махачкаладагы педагогикалык окув ошагын уьстинликли окып битиргеннен сонъ, Кизляр районынынъ Огузер авылында басланган, оннансонъ Ногай районынынъ Шуьмлелик, Ленинаул авылларында да ис аьрекетин бардырды. Кайсы ерде де ол оьз исин яваплылык пан, йигерлик пен исин бардырган аьдем этип коьрсетип келди. Ленинаулда Нарбике Ашим кызы Джумагельдиевага бек яваплы – мектеб етекшисининъ орынын тапшырган эдилер. Ол сонда ислеген йылларында бек намыслы етекшилер санында эди. Ис йолдаслары арасында сый-абырай да казанды.

Окытувшы бас деп кайдай болмага керек? Ол балаларды суьетаган болса, онынъ ис аьрекети де онъга барады. Солай болганда, балаларга суьйим – окытувшыдынъ бас касиетлерининъ бириси. А бизим Нарбике Ашим кызы оьзининъ аьр бир окыткан окувшысынынъ бактысы ман кызыксынып, аьр бирисин белгилеп эм оьз юрегинде оларга орын берип саклайтаган окытувшы. Онынъ окыткан эм окытатаган окувшылары да оьз окытувшыларынынъ беретаган дерислерин бек кызыклы деп айтадылар. Ол дерислерде тек белгиленген темады анълатып эм сол тема бойынша борышларды толтырып калмай, туьрли шаралар, базласлар оьткерип турады. Заман ман бирге абытлап, янъы технологиялар аркалы да методикалык ягыннан дерислерин байытып келеди. Талаплы окытувшыдынъ выпускниклери дуныядынъ кайсы ерлеринде, кайдай туьрли тармакларда да ис аьрекетлерин бардырып турадылар эм оьзлерининъ окытувшысын да мутпайдылар. Аьлиги, биз йогарыда белгилегенлей, янъы технологиялар оьмиринде, олар оьзлерининъ суьйикли окытувшысы ман кайтип те байланыс тутадылар.

Баьримизге де белгили болганлай, хатын аьдемнинъ киели борышы – аьел курув. Сога коьре, Нарбике Ашим кызы да оьзининъ суьйикли кесписинде ислей келип, Ленинаулда мектебти етекшилеген йылларында Саадин Джумагельдиев пен татым аьел курады. Сол аьелде кызы Эльвира ман увылы Расиль тербияланганлар. Кызы анасынынъ йолын ызлап, Калинин авылынынъ мектебин алтын медальге битирип, Махачкала каласындагы педагогикалык йогары окув ошагынынъ тарих факультетинде окыган. Буьгуьнлерде Салехард каласында ислейди. Увылы Расиль болса, бизим яклардынъ коьп ясларындай болып, элимиздинъ бас каласында ис аьрекетин бардырады.

Аьдем бактысы бир аьлемет, ол балалык, оьспир, яслык, орта, сонъ картлык кезеклерин оьтеди. Тек аьр бир аьдемнинъ оьз бактысы да бар. Биревлер коьп кыйынлыклар коьредилер, биревлер кайсы кезегинде де наьсипли боладылар.

Аьли Нарбике мен Саадин оьзлерининъ балаларынынъ балаларын коьрип, оларга яшавдынъ ашшысын эм таьтлисин айырып анълатып, оьз бактыларына разы болып яшавларын бардырадылар.

Суьйикли ис, уныклары, аьели – сол тувыл ма аьдемнинъ наьсиби?! Буьгуьнлерде Нарбике Ашим кызы оьзининъ мерекесин белгилейди. Сол куьнлер алдында ол яшавынынъ тамамын да келтирмей болмагандыр, ол бек коьп Сый грамоталардынъ, «Россия Федерациясынынъ халк билимлендируьвининъ отличниги» деген баалы аттынъ иеси де болады.

Келген мерекенъ, сыйлы Нарбике Ашим кызы, кутлы болсын, сага берк ден савлыкты, мол берекетти йорайман.

Г.Янгазиева, Калинин авыл мектебининъ окытувшысы.

Суьвретте: Н.Джумагельдиева.