Аьр кайсымыз да уьлисимизди косайык

Акция бойынша Бабаюрт районынынъ волонтерлары фронт линиясы ман етекшилевдинъ байланысын канагатлав уьшин йогары юрисли «Нива» автокоьлигин алмага акша амалын йыювын уйгынлаганлар. Согыс спецоперациясынынъ керексинуьви уьшин акша амалларын йыюв патшалыгымыз алдышылык позицияда турган аьскершилеримизди канагатламавдан тувыл, олар баьри затлар ман да канагатланганлар. Ама уьйкен де болмаган, коьзге илинмейтаган, сапатлы куллык этетаган, байланысув амалларын, заряды биткен батарейкаларды еткеруьвге, уьзилген кабельли байланысларын тез болып кайтадан куллык эттирмеге, солай болып, бизим аьскершилерининъ, сонынъ ишинде ердеслеримиздинъ де керексинуьвлерине де автокоьлиги керек, – деп белгилейди акция уйгынлавшыларынынъ бириси, педагогикалык исининъ ветераны Ризван Яхъяев. Онынъ соьзи мен, согыс маьнелиги болган уьйкен автокоьлигин душпан тез сезеди эм отлы савыты ман йок этеди.
Акция уйгынлавшылары аьр кимге де борышты толтырувда эткен ярдамы уьшин разылыгын билдиредилер. Бизим аьр кайсымыз да согыс спецоперациясы юрген ериндеги ясларымыздынъ, инилеримиздинъ, аталарымыздынъ кавыфсызлыгын канагатлав бойынша оьз уьлисимизди коспага боламыз.
Банктынъ реквизитлери тоьменде коьрсетилгенлер: 2202 2007 4875 5097, Ризван Иманшапиевич Я. яде 8(928) -581-11-03 телефон бойынша (номер картага байланган).
«Енъуьвдинъ волонтерлары» деген республика бойынша волонтерлык куьби телефон картага байланган 8(960) -416-68-75 – РМЛИ ДОД педагог-организаторы Гулизат Меджидовна.
(Акша амалларын йогарыда коьрсетилген реквизитлери бойынша йибергенде, «Для помощи воинам СВО» деп коьрсетпеге керек).