Аьр саьбийде ийгиликти тербиялав — борышымыз

Янъыларда Геметюбе авыл орта мектебинде «Ийги ислердинъ куьзги марафоны» деген республика бойынша оьз ыхтыярлык акциясы уйгынланып оьтти. Сол акциясында Геметюбе авыл орта мектебининъ окувшылары эм волонтерлары ортакшылык эттилер. Акция «Ийгиликти этуьв – ийгиликке уьйренуьв!» деген шакырув астында озгарылды. 

Ойларды, баалыкларды эм оьз ыхтыяры ман ийги ислер этуьв практикасын яйылдырув, оьз ыхтыяры ман ийгилик этуьв куллыгын белсенлетуьв, социаллык практикасына ясларды киритуьв, социаллык маьселелерин биргелес шешуьвде, ямагат эм патшалыктынъ бирге аьрекет этуьвин беркитуьв, республикалык акциядынъ негизли мырадлары эди.
Акциядынъ барысында мектебте «Аьдемлерге ийгилик савкатлар уьшин, оьзинъ ийги эм танъ бол» деген дериси уйгынланып оьтти. Солай болып, ийги эм ярасык ислерди толтырувды, баскады сыйлавды тербиялав мырат пан баслангыш классларда ийгилик этуьв дерислери озгарылдылар. Класс етекшилери окувшыларга «Яхшылык этуьв – ол бек ийги касиет» деген темага суьвретлер ясав ярысын уйгынлап озгардылар. Онынъ бас мырады тоьгеректеги аьдемлерге ийги болувды, яхшылык этуьвди тербиялав, суьвретлерде оьз ойларын коьрсетип болувды оьстируьв эди.
Соьйтип, окувшылар республика бойынша акцияда белсенли ортакшылык эттилер, сол акцияда катнасувлары оларга ийгилик этуьвде, баскага ярдамласувда билимлерин оьстирмеге амал болды.

Суьвретте: акция катнасувшылары оьз аьрекетинде.