Аьскершилерге эм олардынъ аьеллерине коьмеклесуьв уьшин

Ногай район администрациясында мобилизация буйырыгы ман аьскершилик тапшырмасын толтырмага кеткенлерге эм олардынъ аьеллерине коьмек этуьв бойынша штабтынъ йыйыны болып оьткен. Бу штабты район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов оьзи етекшилейди.

Йыйынды район етекшисининъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов юритти.
Онынъ айтувы ман, муниципалитет ериндеги баьри де республикалык эм район организациялары ман учреждениелерининъ коллективлери мобилизация ман кеткенлерге ярдам этуьв фондына бир куьнлик кыйын акларын йибергенлер. Сонынъ сырагысында фондта 1 миллион маьнет акшадан артык карыж йыйылган, соларды Штаб агзалары мобилизация ман кеткенлердинъ эм олардынъ аьеллерининъ аьризелерине коьре ярдам этуьвге шыктажламага керек боладылар.
Б.Ярлыкапов янъыларда Ногай районынынъ Червленные Буруны авылыннан мобилизация этилинген Тимур Сабутовка коьмек этилингени акында билдирди. Аьскерши-ердесимиз телефонына зарядник, йылы кийимлер, солай ок баска туьрли специальли аьскершилик атрибутикасы керек деп тилеген эди. Ога сол затлар посылка кебинде Каспий флотилиясынынъ аьскершилериннен йиберилген.
Соны ман бирге, деп белгилеген район аькимбасынынъ орынбасары, октябрь айында мобилизация ман кеткенлердинъ балаларына Сулак каньонына бир куьнге тыншаймага барып келмеге ярдам этилинген. Мобилизация ман кеткенлердинъ балалары уьшин сондай ял алувды ДР Информация эм баспа агенствосынынъ биринши орынбасары Наида Магомедова «Коршалавшылардынъ балалары» деген акция бойынша уйгынлаган.
Муннан сонъ Карагас авыл аькимбасы Мурат Капашов авылдагы Азизовлардынъ эки увыллары аьлиги заманда специальли согыс операциясында катнасатаганын эм олардынъ аьелиннен туьскен аьризе акында билдирди. Ялгыз яшайтаган агалы-инили Азизовлардынъ анасы эки сыйыры уьшин 1 тонна ем керегетаганы акында коьмек тилеген. Онынъ кишкей кедеси Арсланбек Донбасс еринде юритилген согыслардынъ бирисинде авыр яраланган, ама сога карамастан, эмленип болган сонъ тагы да оьзининъ аьскер боьлигине кайтып келген.
Штабтынъ йыйынында Азизовлардынъ анасына ем, солай ок азык-туьлик алмага карыж шыгарув акында карар кабыл этилинди. Солай ок согыс операциясына оьз эрки мен кеткен Аджиньяз Акимовтынъ атасына, 1-нши куьптинъ сакатына, керекли дарманлар сатып алув уьшин материаллык ярдамы этилинеек.
Мурат Капашов авылдагы фермерлер мен предпринимательлер оьзлери карыжлар йыйыстырып соларды мобилизация ман кеткен Османов пан Шамсудиновтынъ аьеллерине бергенлери акында айтты.
Муннан сонъ йыйында шыгып соьйлеген Ногай районнынъ УСЗН начальниги Аскер Авезов мобилизация ман кеткенлер оларга Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов шыгарган 100 мынъ маьнетти алмага ярдам этуьвди тилегенлерин билдирди. Онынъ айтувы ман, мобилизация ман кеткенлерге аьскер боьликлериннен буйырыклар шыгарылмаган, соны ман бирге олардынъ биревлери счетлар ашпага уьлгирмеген. Эсаплав счетларын ашканлар болса, оьзлерининъ ювыкларына сеним кагытларын (доверенность) аьзирлемеге амал таппаганлар.
Солай ок ол аьлиги заманда Запорожье областине согыс тапшырмаларын толтырмага йиберилген бизим ердеслеримиз туьнлерде сувык болувына шагынатаганын эм оларды уйклав уьшин каплар ман канагатламага тилек этуьвлерин билдирди. Бу соравды аьруьв кепте ойласып карамага эм сондай продукцияды йибермеге болатаган аьдемлерди табувды излестирмеге токтастылар.
Ногай район администрациясындагы «Яслык» яс-явка орталыгынынъ етекшиси Абибулла Шамбилов ол оьзи волонтерлар ман бирге айырым анкета алып, кимге не зат керегетаганын билуьв ниет пен мобилизация ман кеткенлердинъ уьйлерине кирип шыгувын билдирди.
– Аьли уьшин уьш аьелге кирип шыктык эм олардынъ аьризелерин йыйнадык, – деди Шамбилов.
Мобилизация ман кеткен Койлыбаевтинъ хатыны балалары балалар бавына баратаганы уьшин оны ак тоьлевден босатув акында тилек эткен. Сонынъ акында ДР Оькиметининъ айырым токтасы да бар, сол себептен онынъ соравы сол ерде ок та шешилди.
Мобилизация ман аьскершилик борышын толтырмага кеткен баска бир авылдастынъ коьп балалы пишеси, ол янъы тувган баласы ман уьйде олтырганнан себеп бир якка да шыгып болмайтаганы ман байланыста, ога балалар пособиесин алув уьшин керекли документлер аьзирлемеге ярдам этуьвди тилеген. Бу соравды шешуьв борышы район опека эм попечительство боьлигине тапшырылды.
Мобилизация ман кеткен Рамберди Оразниязовтынъ анасы ога уьйининъ газ пешине туьтин шыгаратаган дуьдик салмага коьмек этуьвди тилеген. Кедеси сол куллыкты этип баслаган болган, ама кутармага уьлгирмеген. Бу сорав да йыйын барысында шешилди.
Сол куьн солай ок Червленные Буруны авылдан мобилизация ман кеткен бир авылдастынъ аьелине де материаллык ярдамы этилинди.
Ногай районынынъ Хатын-кызлар совети оьз председатели Асият Манкаевадынъ етекшилиги мен мобилизация ман кеткенлерге уьйкен гуманитарлык коьмегин этуьвин белгилемеге туьседи. Аьли олар фронттагы аьскершилер уьшин йылы кийимлерден, азык-туьликтен туьзилген онлаган посылкалар йибергенлер. Янъыларда 250 посылкалар «Ополченцы» деп аталган интербригададынъ ярдамы ман фронтка йиберилген.
Муниципалитеттинъ баьри де билимлендируьв учреждениелери «Биз бирге», «Аьскершиге посылка», «Аьскершиге хат» деген акцияларда белсенли катнасканлар. Балалар классларда аьскершилерге хатлар язганлар, балалар бавларында саьбийлер танклар, самолетлар ясаганлар эм соларды уьйкенлердинъ посылкалары ман бирге фронтка йибергенлер.
Мобилизация ман кеткен ердеслерге коьмек этуьв бойынша Ногай район штабы аьр юма сайын да йыйналмага эм энъ де керекли соравларды шешпеге деп токтас алды.
Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов муниципалитеттинъ баьри де учреждениелерине, ерли предпринимательлерге мобилизация ман кеткен ердеслерге эм олардынъ аьеллерине колдан келген ярдам эткенлери уьшин разылык билдирди.
Э.Кожаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.