Аьскершилерге ярдам йиберилген

Янъыларда гуманитарлык юк пен биринши он посылкалары – Шешен Республикасындагы Шали каласындагы мотострелковый полкына, он доьрти – станица Калиновскаядагы мотострелковый полкына еткерилдилер. Оннан Тарумов районыннан мобилизация бойынша кеткен аьр бир аьскершиге йиберилеек. Биринши болады, неге десе, кезекли гуманитарлык акциясы бойынша мобилизация ман кеткенлерге кепленген посылкаларды йиберуьв бойынша уйгынлав исин «Биз бирге» деген район штабынынъ фонды бардырады.
Белгилеп озайык, районда район Хатын-кызлар совети мен уйгынланган эм басланган «Аталыктынъ коршалавшыларына оьрмет» деген тагы да бир акция озгарылады. Сол акция бойынша янлары авырыган гражданлардан, мектеблерден посылкалар кепленген эдилер. Аьскершилерге йырма посылкаларын йыйнаган Раздольевский орта мектебининъ белсенлик исин белгилев керек. Сол посылкалардынъ кесеги Шешен Республикасынынъ Калиновская станицасына элтенген, оннан согыс спец- операция юрген ерге адресли йиберилмеге деп «Камаз» автомашинасы кепленеди.
Суьвретте:акция катнасувшылары.