Аьскершилер аьеллерине ярдам

Кизляр районынынъ аькимбасы Аким Микировтынъ баславы ман муниципалитетте согыс спецоперациясында катнаскан толы болмаган мобилизация бойынша эм оьз эрки мен кеткен, аьскерши болган гражданлардынъ аьеллери мен уьйкен куллыгы бардырылады. Сондай гражданларынынъ аьеллерине, Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов пан тувра эфирде айтылганлай, дайымлык ярдамы эм демевлиги этилинип келеди. Аталыкты коршалавшы куьнин байрамшылав бойынша, Кизляр районында район администрациясынынъ, Яшавшыларды социаллык ягыннан коршалав управлениесининъ, КЦСОН ваькиллери мен согыс спецоперациясында ян берген мобилизация бойынша эм оьз эрки мен кеткенлердинъ, аьскершилердинъ аьеллерине айырым эс каратылады.
Аьскершилердинъ аьеллерине Дагестан Республикасынынъ халк баьтири Газимагомед Газимагомедов пан карыж этилинген азык-туьлиги еткерилген.
Солай болып, юристлик эм психологиялык ярдамы да этилинген. Согыс спецоперациясында катнасатаган аьскершилердинъ аьеллеринде конакта Кизляр район авыл аькимбаслары да болып кеттилер.
Суьвретте: аьскершилердинъ аьеллерине ярдам аьзирлев мезгили.