Аьскершилик антына алал болып калды

Айтадылар, баьри де согыс-урыслардынъ авырлыгын ал деп оьз ийинлерине эрлер аладылар деп. Олар дуныяга тувганда ок Тувган Элин коршалав Кудайдынъ аьмири мен манълайына язылган энъ уьйкен яваплык болады. Болса да, кайсы бир согыстынъ да энъ де авыр эм ашшы ызасы бизим коьп кайгыларды басларыннан кеширген кыскаяклылардынъ, дурысында, аналардынъ юреклерине атылган каты куьлледен де куьшли болып тиеди. Бу йол сондай толыстыргысыз йойым эм авырлык бизим Ногай районымыздынъ тагы бир яшавшысы – Елена Александровна Чичинадзединъ юрегине тувган увылы, Украинада россия аьскерлери юритип турган согыс спецоперациясынынъ белсен катнасувшысы Вячеславтынъ ян беруьви мен байланыста тийди.
Аьскер куллыгы дурысында да Вячеслав Владимирович Максидовтынъ бактысы эм кысмети эди. Ол аьли де советлер заманындагы 1989-ншы йылда Терекли-Мектеб авылында оьз аьелинде тунъгыш баласы болып тувган. Мунда 2007-нши йылда А.Джанибеков атындагы орта мектебинде 9 классты окып битирген эм сол йыл ок ноябрьде Россия Аьскер сырасына куллык этпеге кеткен. Вячеслав узактагы сыртта орынласкан Мурманск областининъ Рыбачий авылына йибериледи, сонда ол оьз йолдаслары ман Россиядынъ Норвегия ман патшалык япсарын каравыллайды. Тувган уьйине гвардия киши сержанты деген аьскер дережесинде кайтады.
Болса да, Славик (ога анасы эм ювык- лары соьйтип айтатаган эдилер) уьйинде коьп олтырмады, тезден контракт бойынша эндигиси Сырт Кавказга, басында Буденновскта, сонъ Чечняда куллык этпеге кетеди. 2012-нши йылдан 2013-нши йылдынъ сентябрь айына дейим Ростов областинде «Тазалык территориясы» деп аталган ООО организациясында ислеген. 2013-нши йылдынъ сентябрь айында В.Максидов тагы да Сырт Кавказында аьскершилик исинде куллык этуьв уьшин янъыдан контракт туьзеди. Аьскершилик антына алал болганы, коьрсеткен йигерлиги эм эрлиги уьшин 2014-нши йылда «Кавказда куллык эткени уьшин» коькирек белгиси эм «Согыс данъкы уьшин» деген медаль мен савгаланган.
2022-нши йылдынъ октябрь айында Славик оьз эрки мен Украина еринде оьтип турган согыс спецоперациясында белсенли катнасатаган «Вагнер» деп аталган байыр аьскер компаниясы ман контракт туьзеди. Бу ерде сол аты кенъ белгили болган аьскер компаниясында бизим эки авылдасымыз Амирхан Мурзагельдиев пен Вячеслав Максидов куллык эткенлер. Сол байыр аьскер компаниясы 2014-нши йылда туьзилген. Быйылдынъ басында «вагнеровшылар» украин националистлериннен Соледар деген калады босаттылар, буьгуьнлерде олар баска бир маьнели пункт – Артемовск (Бахмут) калады явдан босатадылар. Бизим ердесимиз Вячеслав Максидов Соледар уьшин юритилген каты согыста ян берген болмага болады. Баьтирлерше ян берген аьскершидинъ мейитин Ростовтан аькелгенлер ол 2023-нши йылдынъ 10-ншы январинде топырак болган дегенлер. Онынъ акында артык билдируьвлер бермегенлер…
Карындасы Натальядынъ айтувы ман, Славик 2022-нши йылдынъ куьзиннен алып кардаш-тувганлары ман байланыска сийрек шыгатаган, дурысында, шыкпайтаган эди. Ызгы кере Наташага ол былтыр ноябрьде телефон ман занъ соккан эм: «Аманма, карындас! Сиз мен уьшин кыйналманъыз бир де, менде баьри зат та аьруьв. Баьрине де салам!..» – дегени мен ок байланыс уьзилип калган. Ол Славиктинъ уьйиндегилерге эткен энъ ызгы занъ согувы эди…
Вячеслав Максидов оьз яшавын Россиядынъ танълагысы, бизим элимиздинъ эм сонынъ халкларынынъ дуныяда оьз орыны, эркинлиги эм йолы болувы уьшин берди.Сонынъ уьшин бизге оны, Амирхан Мурзагельдиевти, Курбан Курбановты, Алибек Шамсудиновты, Арсен Кадыловты эм баскаларды оьмирлерге эсте тутпага эм олардынъ мутылмас эрлиги, баьтирлиги, бизим явдан куткарылган буьгуьнги тынышлы куьнимиз уьшин оларга бас иймеге борышлымыз.
М.Ханов.
Суьвретте: Вячеслав Максидов.