Аьскерши болув – оьктемли

Россиядынъ коьп оьмирлик тарихи тувган ерининъ бойсынмаслыгы эм бузылмаслыгы уьшин куьресуьв болады. Аталыкка куллык этуьв «Намыс», «Йигерлик», «Коркынышсызлык» деген соьзлер мен байланыслы. Бу анъламлардынъ яшавга айланувы Россия аьскери болады. Аьскер яс несилге оьз куьшин сынав, сый, эрклик мектеби болады.
Эрклик, сый мектебин бу куьнлерде бизим ердесимиз Зиявдин Муратбекович Карагулов тийисли кепте оьтеди. Баьри тенъ-досларындай болып, Зиявдин аьскерде куллык этуьвге мектебте окыган йыллардан бери аьзирленген. Спорт пан каьр шеккен, онынъ тренери Хайрудин Лукманов болган. Эркек бала аьр дайым да яваплылыгы ман, ийги тербиясы ман баскаланган. Терекли-Мектеб авылындагы А.Джанибеков атындагы мектебин окып тамамлаган сонъ, Зиявдин Ногай патшалык фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблинде ислеп баслайды.
Озган йылдынъ караша айында Зиявдин Муратбекович аьскерге шакырув алады. Эл алдында эр борышын толтырмага заман келди. Аьскерге барувды яс йигит аьли де ийги эм куьшли болмага амал этип анълайды.
«Россия Аьскерининъ сырасында аьрекетлев – сыйлы эм оьктемли. Увылларым кызмет кылаягын мен дайым да билгенмен. Эл коршалавшы увылы уьшин оьктемсуьв мен байланыслы аьлемет сезимнен оьзимди бир де айырмага ойламаганман. Зиявдин Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы Юсуп Ханмурзаевтинъ немереси болады. Бизим атайымыз Украин фронтында согыскан, коьп медальлер мен савгаланган. Ветеран-атайы, коркынышсыз совет аьскершиси акында увылыма мен коьп хабарлагаман. Мен ойлайман, шалысувым босына кетпеген.
Бу куьнлерде Зиявдин Калининградта яс аьскершидинъ курсларын оьтеди. Мунда кызмет кылув оьктемли, уьйкен яваплылык пан аьрекетке карав керек. Биз Зиявдинге аьскер борышын уьстинликли толтырувды йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: З.Карагулов.