Аьскерши болув – сый эм бакты

Йылда эки кере язлыкта эм куьзде ясларымызды Россия аьскерине шакырадылар. Ердеслеримиз Элимиздинъ туьрли регионларында Савытлы куьшлерининъ сырасын белсенли толтырып келедилер. Олар межелик боьликлеринде, Согыс-Тенъиз флотынынъ кемелеринде эм баска боьликлеринде оьз аьскершилик борышын алаллык пан толтырадылар. Боьтен де, аьскер сырасыннан командирлерден ата-аналарынынъ атына келген разылык хатлар да суьйиндирмей болмайдылар. Олардынъ ишинде ердеслеримиз оьз аьскерлик борышын сыйы ман толтырганы, аьр дайым да согыс усталыгына уьйренип келуьвлери, олар куьн сайын эткен куллыклары ман оьз Элине алаллыгын коьрсетип келетаганы акында билдириледи. Аьр бир яска аьскер кызмети бек керекли, неге десе ол ясларымызды Элимиздинъ коршалавшылары, шынты патриотлары этеди, олардынъ касиетлерин шыныктырып, эрклерин катырган яс йигитлер этип тербиялайды.


Элимиздинъ межелерин коршаламага бизим ердеслеримизге де, Терекли-Мектеб авылыннан агалы-инили Ислам эм Шамиль Межитовларга да бакты буйырды. Олар татым эм куллыксуьер Нурадиль мен Земфира Межитовлардынъ аьелинде тувып-оьскенлер. Ислам Шамильден бир яска уьйкен, олар бала шактан бирге келедилер, бирге балалар бавына юргенлер, бир мектебке барганлар, оннан сонъ колледжде бир боьликте де окувын бардырганлар. Шамиль мен Ислам Кадрия атындагы орта мектебинде билим алганлар. Мектебте окув шагында яслар оьзлерин коьримли, яваплы окувшылар этип коьрсетип келдилер. Мектебтинъ спорт яшавында белсенли ортакшылык этип, коьп кере спорт ярысларынынъ катнасувшысы болып, мектеб, район, республика, кайбирерде россиялык базласларынынъ да енъуьвшилери болып келдилер. Бала шагыннан алып яслар сулыплы тренери Алибек Менласановтынъ етекшилиги мен тайский бокс секциясына юрип, спорт ярысларынынъ енъуьвшиси болып келдилер. Олардынъ коьрсеткен етимислери акында шайытлайтаган туьрли ярысларында алган коьплеген Сый грамоталары, кубоклары, дипломлары, савгалары Межитовлардынъ уьйинде аявлап сакланадылар. Ислам 14 ясларында 2014-нши йылда Тайландта оьткен дуныялык чемпионатында чемпион атын казанды. Мектебти тамамлаган сонъ, агалы-инили Ислам эм Шамиль Георгиевск каласындагы коьп профильли колледжине де бирге окымага туьсип, оны етимисли тамамладылар. Баьри тенълериндей болып, Ислам ман Шамиль аьскер сырасына барувга мектеб йылларыннан алып аьзирленип басладылар. Колледжден сонъ яслар бир йыл куллык этип, араларында бес куьн кетпей, аьскер сырасына йолландылар. Буьгуьнлерде Ислам Москва областинде, а Шамиль болса, Калининград каласында аьскер сыраларында кызметин етимисли оьтедилер. Олар аьскер сырасында бир айдан сонъ Элине алал кызмет этпеге антын да бердилер. Буьгуьнлерде олар Аталыгынынъ коршалавшылары болып, сол берген антына шынты алаллыгын коьрсетип келедилер. Аьскершилик кызметининъ кайсы авырлыкларын да тийислисинше оьтпеге шалысадылар. Ердеслеримиз аьскершилик эм алдына салынган борышларын толтырувына кеспили эм намыслы карайдылар.
Тезден ясларымыз эр борышын толтырып, оларды атасы Нурадиль, суьйикли анасы Земфира аьсиретли саклаган тувган ерине кайтаяклар. Баска болып, агаларынынъ ызын кишкей иниси Равиль де ызлап келеди эм олардынъ келуьвин бек саклайды. Буьгуьнлерде Равиль – 7-нши класс окувшысы. Спорттынъ тайский бокс кеби мен кызыксынады. Ол да буьгуьнлерде район, республика бойынша ярысларында етимислер коьрсетип, коьп кере енъуьвши болып шыккан. Ол баьри яктан да оьз агаларына усамага шалысады.
Элимиздинъ коршалавшыларынынъ савлайына да оьз аьскерлик борышын сыйы ман толтырып, Россия Аьскери аьскершисининъ атын оьктемли юриткенин эм Аталыгымыз да эм кардаш-ювыкларынъыз да сизи мен оьктемсигенин йораймыз!
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Ислам эм Шамиль Межитовлар.