Аьскер сырасына куьзги шакырув басланды

Кизляр районынынъ призывниклерининъ биринши куьби парызлы аьскерлик борышын оьтуьвге шакыртылды деп билдиреди Кизляр районынынъ администрациясынынъ пресс-службасы. Куьзги шакырув кампаниясы бойынша Кизляр, Южно-Сухокумск калаларында эм Кизляр районында 18-ден алып 27 ясына дейим аьскерлик борышын толтырувга оьтпеге шакыртылган гражданлардынъ биринши куьбин йолга салдылар. Кизляр районыннан шакырылганлардынъ сырасында Осман Джамалудинов та бар эди.
Яс аьдем бу йылдынъ ишинде Саратов каласынынъ патшалык юридический академиясын тамамлап, кеспили специалист болып уьйине кайткан. Османнынъ белгилевине коьре, военкоматтан повестка алувы ман ок шакырув комиссиясын оьткен.
– Меним атам да, акам да аьскер сырасында службасын оьткенлер. Акамнынъ эки увылы да Эли алдында Росгвардияда офицерлер болып, уьшиншиси МЧС-та куллык этип, гражданлык борышларын толтырып келедилер. Мен де олардынъ ызын ызлап, аьскерлик службасына бармага суьемен, – деди призывник Осман Джамалудинов. Военкоматтан Османды ястынъ службасын тийисли оьтеегине сенген ата-анасы эм кардаш-тувганлары йолга салдылар. Куьзги шакырув бойынша йолланган аьскершилер согыс спецоперацияда катнасатаган боьлигине йиберилмейдилер, службадан сонъ, запаска босатылып, заманы еткенде, тувган ерлерине кайтаяклар. Кетип бараяткан ясларга каратылган соьзинде военный комиссар Рамазан Курамагомедов Россия Федерациясынынъ Савытлы куьшлер сырасында аьскерлик борышын толтырувга яваплы карав кереги акында айтты, солай болып, повесткада аьскер комиссариатына келуьвинде коьрсетилген заманга, куьнге эм келуьв ерине эс каратпага керегин айтты. «Аьскерлик эм альтернативлик гражданлык службасын оьтуьви мен байланыслы шараларда катнасувдан бас акашув административлик эм уголовлык яваплыгына йолыктырылады», – деди Р.Курамагомедов.
Айтып озайык, уьстимиздеги йылдынъ караша айынынъ 1-нши куьниннен карагыс айынынъ 31-нши куьнине дейим созылатаган куьзги шакырув кампаниясы басланды.
Суьвретте: Кизляр районыннан аьскерлик борышын оьтпеге йолланган яслар.