Аьскер сырасына шакырув басланады

Оьткен юмадынъ ызында Ногай район администрациясынынъ меканында Тарумов эм Ногай районлары бойынша аьскер комиссары А.Мельников ерли ВУС куллыкшылары ман йолыгыс озгарды. Йолыгыста Ногай район администрациясынынъ аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов эм онынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов та ортакшылык эттилер. Олардан баска болып, йыйында авыл поселениелерининъ аькимбаслары да катнастылар.
Йыйыннынъ бас ниети – уьстимиздеги йылдынъ язлыгында озгарылаяк аьскерге шакырувларды уьстинликли озгарув.
А.Мельников йыйылганларга ис аьрекет бойынша тийисли насихатлар берди, етиспевликлер акында да, шакырувлар болатаган шакларда кайдай янъылыслар ман йолыкпага болатаганларын да айтып кетти.
Язлык шакырувларды уьстинликли озгарув – аьли ВУС куллыкшыларынынъ бас борышы.
Г.Курганова.
Суьвретте: йыйын барысы.