Аявлы аналарымыз эм тетелеримиз!

«Ногайский район» МР администрациясы сизди ийги байрам – Ана куьни мен кутлайды.

Ана куьни – аьдемлердинъ юреклерине бек ювык эм аьзиз – бизим аналарымызга багысланган йылы байрамларымыздынъ бириси. Анадынъ уллы эм киели суьйимлиги бизди бесигимизде йылытады эм саклайды, яшав кыйынлыкларды оьтпеге, уьстинликке сенмеге коьмек этеди. Бизге аналарымыз эткен эм
этетаган баьри ийгиликлери уьшин, суьйими эм анъламы уьшин оларга оьзимиздинъ уьйкен разылыгымызды эм муьсиревлигимизди билдиремиз. Айырым разылык соьзлеримизди баьтир-аналарга, коьп балалы аналарга, етимлерге эм ата-анасы ягыннан каравсыз калган балаларга экинши ана болган хатынларга каратамыз.

Оьрметли аналар! Сизинъ алдынъызда кайратлы исинъиз, япсарсыз шыдамлыгынъыз, ян юмартлыгынъыз уьшин басымызды иемиз.

Сизинъ юзлеринъизден куьлемсиревлеринъиз таймасын! Наьсипли болынъыз! Сизге тынышлык эм яхшылык, аьел эмишлиги эм берк ден савлык!

«Ногайский район» МР администрациясынынъ 
аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшиси                             Х.САИТОВ.