Аявлы бизим Хатын-кызлар!

Сизди ак юректен энъ де йылы язлык байрамы – Халклар ара Хатын-кызлар куьни мен кутлайман.
Бу язлык куьн сизге багысланганы бек маьнели, неге десе сиз бу дуныяга ийгилик, ярасыклык аькелесиз. Сизинъ акыллылыгынъыз уьй ошагын саклайды, сизинъ шыдамлыгынъыз куьндегилик яшавдынъ кыйынлыкларын оьтпеге, танълыгы- нъыз – балаларды эм уныкларды тербияламага амал береди. Сизинъ ийгилиги- нъиз, аьдемшилигинъиз уьшин сизге уьйкен разылыгымызды билдиремиз.
Мен сизге берк ден савлык, аьел наьсибин, исинъизде уьстинликлер эм дуныяда баьри яхшылыкларды йорайман. Тек байрам куьн тувыл, аьр куьн сайын ювыкларынъыз сизге оьз йылувлыгын, гуьл байламларын савкатласынлар.
М.Авезов,
ДР Халк йыйынынынъ депутаты.