Аявлы ветеранлар-афганшылар!

Сизди ак юректен Афганистан ериннен совет аьскерлерин шыгарув куьни мен кутлайман.

Интернационаллык борышын толтырган аьскершилер эм офицерлер бизим ямагатымыз арасында элита эсабында болдылар, оьзлерин энъ сенимли эм дайым да коьмек этпеге аьзирлиги бар аьдемлер этип коьрсетип. Афган согысынынъ ветеранлары буьгуьн де оьзлерининъ гражданлык борышын толтырадылар, район яшавына оьз уьлисин косадылар. Афганистан ветеранларынынъ Россия Союзынынъ Ногай боьлиги согыс урысларда катнаскан ветеранларды бирлестиреди, оьзлерининъ согыста болган йолдасларын коьтергишлев бойынша уьйкен куллык юритеди, район ясларын патриотизм негизинде тербиялав исин юритуьв мен каьрлейди.
Ак юректен аьскерши-ветеранларга, баьри согыслар эм савыт-садаклы кавгасувлар ветеранларына, олардынъ ювыкларына эм кардаш-тувганларына берк ден савлык, наьсип, бизим районнынъ эм бизим Тувган еримиздинъ шешекейленуьви эм онъайлыгы уьшин исте уьстинликлер йорайман.
Д.Эсиргепов, «Ногайский район» МР аькимбасы.