Аявлы меним ердеслерим!

Биз коьптен аьсирет болып куьткен уллы мусылман байрамы – Курман-байрам келди. Бизим ата-бабаларымыз энъ де кыйынлы, динге йолды япкан заманлардынъ оьзинде де, Курман-байрамды байрамшылавын коймаганлар. Бу юмарт йылы эм саваплы байрамды баьриси де шыдамсыз куьткенлер. Курман-байрам бир ягыннан ким коьп заманнан бери эт алмага амалы болмай этсиз ас пан тамакланганларга авыз ашарга усагандай заман вакыты болады.
Келип турган Курман-байрамы баьри мусылманларга да Уллы Яратувшымыздан енъиллик эм онъайлык аькелсин! Алла-Талла сизинъ курманлыкларынъызды кабыл этсин! Байрамынъыз хайырлы болсын, сыйлы мусылман кардашлар!
Р.Акказиев,
Россия Муфтийининъ СКФО-дагы Дин управлениесининъ толы ыхтыярлы ваькили.