Аявлы хатын-кызлар!

«Ногайский район» МР Депутатлар йыйыны атыннан сизди Халклар ара хатын-кызлар байрамы ман кутлайман.

Язлыктынъ басында ок бу ян-коьнъил йылувлыгына толган, ыспайлыкты ыспатлайтаган байрамнынъ келуьви – ол бек ийги белги. Сол куьн бизде дайым да суьйимлик, ярык мырат эм сенимлик пен байланыслы.

Кайсы заманларда да сиз, сыйлы кыскаяклылар, бизге янъы ислерге куват бересиз, бизим акымызда каьр шегесиз эм бизге сенесиз. Бизге, бизим аьеллерге, балаларга сиз этетаган баьри затынъыз уьшин де сизге савбол айтамыз.

Биз сизинъ йигерлигинъизди, куллыгынъызды эм кеспи етимислеринъизди аьлемет хатын юмсаклыгынъыз эм суьйдимлигинъиз бен араластырып болувынъызга куьезленемиз. Таза юректен сизге берк ден савлыкты, эмишликти эм байрам коьнъилди, тувганларынъыз эм ювыкларынъыз сизге айырым эс бергенлерин йораймыз! Сизинъ яшавынъызда ярык эм кувнак куьнлеринъиз коьп болсын!

Р.Насыров,
«Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели.