Аявлы Хатын-кызлар!

Сизди Халклар ара хатын-кызлар байрамы ман ак юректен йылувлык пан кутлайман.
Бу яркын байрам куьнин белгилев мен биз бизим сыйлы кыскаяклыларга акыллыгы эм шыдамлыгы, танълыгы эм ян йылувлыгы уьшин, йогары кеспи усталыгын эм белсенли ямагат яшавын касиетлиги эм тоьгерек дуныяга ян тоьрининъ юмсаклыгы ман карап бажаратаганы уьшин уьйкен разылыгымызды билдиремиз.
Сизинъ акыллык эм яшав сулыбы, юрек юмсаклыгы эм шыдамлык, ийгиликке сеним эм оптимизм мен байланыслы патшалыгымыздынъ онъайлыгы, элимиздинъ аьлигиси эм келеектегиси.
Сизге, аявлы кыскаяклылар, ак юректен берк ден савлыгын, наьсип, онъайлык эм коьтеринъки язлык коьнъиллигин йорайман. Яшавынъызда яркын эм суьйинишли куьнлер коьп болсын! Тек ийгиликлер сизге эм сизинъ ювыкларынъызга!
В.Аблезов,
Ногай районынынъ «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасынынъ исин юритуьвши.