Байрамга эки ай калды

«Ногайский район» МР администрациясынынъ кезекли аппарат йыйынынынъ бас соравлары ишинде келеяткан Ногай районынынъ 90 йыллыгын оьткеруьвге аьзирлик коьруьв соравы ойласылган. Сол ок йыйында район етекшиси Мухтарбий Аджеков район активин РФ МВД-нынъ Ногай районы бойынша боьлигининъ етекшисининъ куллыгын юритуьвши этилинип беркитилген Наиб Каракаев пен таныстырган.

Сонынъ алдында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков «Суьйим эм алаллык уьшин» деген Россия медалине тийисли болган Терекли-Мектеб авылыннан Каирбек Асанович эм Фатима Толегеновна Межитовлардынъ эм Орта-Тоьбе авылыннан Арсланбий Менглибаевич эм Аминат Куруптурсуновна Аджиманбетовлардынъ аьеллерине сол ийги савгаларды шатлыклы аьлде тапшырды.

Тувган районымыздынъ 90 йыллыгы – ол сонынъ белгиленеек энъ бас байрам шарасы. Тек байрамды байрам этуьв уьшин сога йогары дережеде аьзирленуьв керек болады. Сол аьзирликтинъ калай аьлде юритилуьви акында «Ногайский район» МР «Ортакластырылган китапхана» директоры Сабират Абубекерова шыгып соьйледи. Онынъ айтувы ман, байрамды озгарув куьни, эртеректе соьйлесилгенлей, быйыл 28-нши кырк кийик (сентябрь) айына токтастырылган. Сога эндигиси 2 ай калып туры.
Байрам оьткерилеек ери – район орталыгы Терекли-Мектеб авылы, Ф.Капельгородский атындагы район паркы, район маданият уьйи эм авыл орталык стадионы. Калып турган кыска заман ишинде байрам оьткерилеек авыл ортасын байрам кебине келтируьв керегеди.

Районнынъ 90 йыллыгын байрамшылавга конъысы Тарумов, Кизляр, Бабаюрт, Нефтекум, Шелков, Минераловод районларыннан, Карашай-Шеркеш Республикасыннан, Астрахань областиннен, Сулак поселогыннан, Махачкаладан, Москвадан, Сургуттан конаклар эм соларда куллык этетаган ердеслеримиз шакырылаяк. Байрам шараларында районымыздынъ оьнер коллективлери эм йырлавшылары ман бирге баска регионларда яшайтаган белгили йырлавшыларымыз эм музыкантларымыз шакыртылып катнасаяклар.

Муннан сонъ район етекшиси Мухтарбий Аджеков район активин Россия Федерациясынынъ МВД-нынъ Ногай районы бойынша боьлигине сонынъ етекшисининъ куллыгын юритуьвши этилинип беркитилген, полиция подполковниги Наиб Толегенович Каракаев пен таныстырып, ога соьз берди. Н.Каракаев йыйылганларга оьзининъ яшав эм ис йолы акында кыскаша хабарлады. Онынъ айтувы ман, ол бизим район иш ислер боьлигине етекши этилинип йиберилгенше, конъысы Тарумов район иш ислер боьлигинде куллык эткен.
Быйыл «150 мектеб» деп аталган республика проектинде катнасатаган Кара-Сув авыл мектебининъ директоры Арувхан Байманбетова мектебти ярастырувга керекли косымша карыж ягыннан район активине аьр ким колыннан келген коьмегин этуьвди тилек этти.

Йыйыннынъ тамамында район администрация аькимбасы Мухтарбий Аджеков янъыларда ол район етекшиси болып келгенли 2 йыл толганын билдирди эм районды оьрлентуьв бойынша онынъ етекшилиги мен этилинип турган ислер акында хабарлады.

М.Ханов.
Суьвретте: «Суьйим эм алаллык уьшин» медальге тийисли болган Межитовлардынъ эм Аджиманбетовлардынъ аьеллери.