Байрамды хош алдылар

Аьр бир халк оьзининъ аьдетлери, байрамлары ман баскаланады. Сол байрамларынынъ арасында энъ ярасыклысы – ол язлык Навруз байрамы болады. Навруз – ол язлыктынъ келуьвин, табиаттынъ уянувын белгилеген янъы йылдынъ байрамы деп саналады.

Уьстимиздеги йылдынъ навруз айынынъ 21-нши куьнинде Ханты-Мансийск автоном округындагы Сургут каласынынъ «Строитель» деген кала бойынша маданият орталыгында Сургут каласындагы Ногай яслар союзы баска миллет биригуьвлери мен бирге Навруз байрамына багысланган шатлыклы концертте ортакшылык этти. Шарада Арсен Ашакаевтинъ етекшилев астында «Кавказдынъ яны» деген ансамбли ортакшылык этти. Ансамбльдинъ катнасувшылары «Узын биюв» деп аталган ногай биювин белгили йырлавшы Ислам Сатыровтынъ йыры ман оьнерли бийип коьрсеттилер. Баска болып, ногай халкынынъ оьнерли, алтын сесли йырлавшысы Узаир Найманов «Домбыра» деген йырын шыгып йырлады.

Концертке йыйылганлар эки номерин де уьйкен карс кагув ман хош алдылар.
Ногай халкын тийисли кепте коьрсеткени уьшин артистлеримизге уьйкен разылыгын билдиремиз!
Суьвретте: шарадан коьринис.