Байрам алдында

Бу юмадынъ дуьйсемби куьнинде «Ногайский район» МР администрациясында антитеррористлик комиссиясынынъ кезекли йыйыны болып оьтти. Бу куьн йосыгында специальли согыс операциясында катнасып юрген яслардынъ ата-аналарыннан туьскен эки аьризе каралды эм солар бойынша карар да алынды. Олай дегенимиз, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Абибулла Шамбилов йыйылганларды Кара-Су авыл яшавшылары Б.Даутовтан эм М.Аманбаевадан (биреви – мобилизованныйдынъ атасы, экиншиси – контрактлы служба юритетаган аьскершидинъ анасы) туьскен аьризелер мен таныстырды. Эки аьризе бойынша да 10 мынъ маьнет акшалай ярдам этилмеге тавыс бердилер.
Солай ок, йыйыннынъ барысында, Россия Федерациясында Аталыкты коршалавшыдынъ куьни белгиленеектен алдын Ногай районымыздан СВО зонасында катнасып турган эм сонда янларын берген яслардынъ аьеллери мен йолыгысып, оларга эс этпеге карар алдылар.
Йыйынды «Ногайский район» МР аькимбасынынъ етекшисининъ орынбасары Б.Ярлыкапов юритти. Йыйынды юрите келип, ол Ногай район еринде орынласкан аьскер боьлигине компьютерлерге УПС алмага тилек салатаганларын да билдирди эм сол сорав да аьскер боьлигине пайдалы кепте шешилди.
Г.Курганова.