Бактысына разы кыскаяклы

«Анадынъ юреги балада» деп айтылады ногай халкымызда. Соьйтип, аналардынъ тилеклери саьбийлерин кайдай баьле-казадан да саклайды. Бизди дуныяга эндирген хатынларга яшав бойынша разылыгымызды билдиремиз. Мутлихан Алав кызы Курманова Ногай районынынъ Куьнбатар авылында яшайды. Асылы ман оьзи Коясыл авылыннан, яслай Сейдахмет Курманов пан аьел курып, Мутлихан-абай бизим районымызда яшавын баслайды. Ян йолдасы буьгуьнлерде йок болса да, онынъ келбети дайым да бу аьелдинъ юреклеринде сакланады.
Буьгуьнлерде Мутлихан Алав кызы сыйлы тетей эм эней, онынъ 15 уныклары эм йиенлери, эки немереси бар. Сейдахмет эм Мутлихан Курмановлардынъ аьелинде 5 бала тувып-оьсти. Аьелдинъ басы авылда тракторист болып иследи, Мутлихан-абай балалар бавында куллык этетаган эди. Балаларын баьрисин де окыттылар, колларына кеспи шайытлама ыслаттылар. Баьриси де оьз аьеллерин курып, туьрли ерлерде бактысын бардырадылар. Уьйде кишкей увылы Рахмет ата азбарынынъ ошагын тымдырмай, анасы, аьлейи эм саьбийлери мен яшайды. Уьйкен кызы Марина Куьнбатар авылында окытувшы болып ислейди, экиншиси Зульфия Коясыл авылында яшайды, туькенде ислейди, кишкейи Альфира Сургут каласында балалар бавында куллык этеди. Уьйкен увылы Мурат Терекли-Мектеб авылында яшайды эм ислейди, ол – ерли РОВД куллыкшысы. Рахмет – гвардия куллыкшысы. Мутлихан-абайдынъ балалары баьриси де буьгуьнлерде балалы-шагалы болып яшайдылар. Ол кайдай ийги соьзлер оьз келинлери акында айтады – Бурлият эм Алина ясуьйкенди де сыйлап, аьелди де коьширип, ислерин де бажарымлы бардырып боладылар. Соны тек кайнанасы тувыл, кайинбийкелери де айтадылар.
– Биз тетемиз бен оьстик, ак Баьту деп айтатаган эдилер ога авылда. Анамыз тетемизди сыйлайтаган эди, сол сыйды оьзининъ келинлериннен де, Аллага шуькир, коьрип турады. Атамызга «акай» деп айтатаган эдик, соьйтип бизди тетемиз уьйреткен, – деп хабарлайды мени мен Мутлихан-абайдынъ уьйкен кызы Марина Сейдахмет кызы Саянова.
Курмановлар берекетли аьеллердинъ бириси болган аьр заманда да. Оьз кыйыны ман кесек оьтпек тапканлар, сога балаларын да уьйреттилер. «Кара оьтпек ашасанъыз да, парахатлыкта яшанъыз» деп айтатаган эди балаларына Мутлихан-абай, соьйтип буьгуьнлерде уныкларын, йиенлерин де уьйретеди.
– Яшавыма разы, кашан да, кайдай аьллер де болатаган эди, тек кыйын болса, балаларымды кушагыма алатаган эдим, сол заманда мен сезген йылувлык мага баьри затты да мутпага куьш беретаган эди. Мен баьри халкыма ийгилик йорайман, эмишлик болсын, кырда юрген саьбийлеримиз баьриси де кайтып келсинлер. Мен балаларыма да разы, Аллага шуькир, бактыларын бардырадылар. Оьзим окымаганман, тек аьр заман ойлайтаган эдим – балаларым колларына кеспи алса экен, сол зат уьшин эрим мен коьп куьш салдык. Буьгуьнлерде юрегим парахат, – деп хабарлайды Мутлихан Алав кызы. Болса да, коьзлери куьнъиртленеди, неге десе буьгуьнлерде эки йиени Украина еринде согыс спецоперациясында катнасып турылар. Кашан да, кайтип коьнъили туьспесин. Оьктемсийди ол йиенлери мен эм кеше-куьндиз баьри йигитлеримиз уьшин аман юрсин деп тилек тилейди.
Хатын-кызлар куьнинде Мутлихан-абайдынъ уьйинде балалары, тувган-кардашлары йыйналадылар, хатынды байрам ман кутлап келедилер. Биз де сол кутлавларга косыламыз эм ога ден савлык, наьсип эм баьри ийгиликлерди сагынамыз.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: М.Курманова уныклары ман.