Бактысынынъ алал иеси

Меним бу макаламнынъ бас келбети –куллыксуьер, ис йолдаслары арасында уьйкен сый, абырай казанган инсан, ол оьзининъ баьри куьшин де, сулыбын да оьзине тапшырылган исине берип келеди деп айтар эдим.

Буьгуьн мен сизди Ногай районынынъ Калинин авылынынъ С.Капаев атындагы орта мектебининъ куллыкшысы, бир неше йыллардан бери сол мектебтинъ ишинде тазалыкты туттырувшы, янъыларда оьзи мерекесин белгилеген Алавхан Караян кызы Акбердиева ман таныстырмага суьемен. Алавхан Караян кызы Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында тувып-оьскен, балалыгы да, яслыгы да мунда оьтти. Алавхан атасынынъ суьйимине коьп йыллар оралып, ол ога таяв болды деп те айтып болмаймыз. Алавхан мектебти кутараятырган заманларда атасы Караян дуныядан кешип кетти. Аьел басынынъ дуныядан кетуьви оьсип келеяткан балаларга бираз кыйынлыклар тувдырды деп айтпага да болады. Алавханга мектебтен сонъ окувга туьспей, ис аьрекетин басламага туьсти. Сондай бакты берилген бизим Алавхан Караян кызына. Ол бир куьн де оьзининъ яшав йолына оькиниш пен карамады. Бактысынынъ алал иеси болып келеди. Ис йолдасларынынъ белгилеви мен, Алавхан айлак танъ кыскаяклы, ол тоьгерегиндегилердинъ баьрисининъ де: яс болсын, ясуьйкен болсын – эбин тавып болатаган хатын. Ол яшав оьмири бойынша бир куллыктан да кажынмаган.
– Бизим С.Капаев атындагы мектебимизде Алавхан-абай аз заманлар ис аьрекетин бардырмайды. Онынъ куьш салувы ман бизим мектебимизде тазалык тутылады. Ол аьр муьйисти де, кувысты да тазалыкта саклайды, оны бизим ис коллектив тувыл экеш, балалар да бек сыйлайдылар, – дейди мектеб етекшиси.
Алавхан Караян кызы буьгуьнлерде оьзининъ 60 йыллык мерекесин белгиледи.
Мереке – аьр бир инсан, кайсы ис орында ислесе де, оьз яшавынынъ кайтип озганына арт бурылып, карайды. Алавхан да оьзининъ оьткерген оьмирининъ сырагыларын келтиреди. Оьзи оьстирген балалары, олардынъ етимислери – баьриси де онынъ куьш салувы ман болган.
Ол оьзининъ эри Рашидхан ман уьш увылды тербиялап-оьстирди. Аьр бирисине тийисли тербия ман билим бермеге шалыстылар. Рашидханнынъ да яшав оьмири узак болмады. Алавханга баьри аьел югин оьзине тартпага туьсти. Рашидхан (яткан ери ярык болсын) бек талаплы, куллыксуьер эр киси эди. Оны коьрген увыллары да, бизим атайларымыз айтканлай, «Атадан коьрген ок йонар» дегенге усап, яшавдынъ тек ийгисин алмага шалысып келедилер. Аьлиги яшав аьллерге коьре, Алавханнынъ увыллары Сырт якларда ислейдилер. Оларга карап куьезленип яшайды Алавхан Караян кызы Акбердиева. Ол оьзининъ мерекесин ис йолдасларынынъ, балаларынынъ тоьгерегинде йолыкты. Сол тувылма куьез деген, эгер янынъда суьйген кардаш-тувганларынъ, сыйлы ис коллективинъ болса.
Алавханды биз ак юрегимизден тувган куьни мен кутлаймыз, ден савлыкты, узак оьмирди йораймыз.
С.Янгазиева,
мектеб окытувшысы.
Суьвретте: А.Акбердиева.