Бактысы суьйикли исинде

Окытувшылардынъ куллыгы кыйынлы, шынтылай да оьз исин де, балаларды да суьйген инсан яваплылык пан карайды аьрекетине. Окытувшылардынъ байлыгы, данъкы – окувшылар. Гульнара Солтахан кызы Хозбулатовадынъ окувшылары онынъ «канатлары» астыннан шыгып, бесинши класста окыйдылар. Баслапкы классларда окыган заманда етискен уьстинликлери окытувшыдынъ берген билими акында ашык кепте айтадылар. Оьз окувшыларынынъ етимислерине Гульнара Солтахан кызы да суьйинеди. Соьйтип, онынъ биринши выпускынынъ балалары туьрли конкурсларда, конференцияларда катнасып, баргылы орынлар алганлар.

Минарет Койлубаева 3-нши класста Каспийск каласында йыл сайын озгарылатаган «Илмилер оьспирлерге дем береди» деген конференциясында катнасып, биринши орын алды, сол йыл ок ол Москва каласында Савлайроссиялык «Россия-2035» деп аталган социал-экономикалык оьрленуьв стратегиясынынъ яслар проектлерининъ конкурсында катнаскан эм уьшинши орынды алган. Орыс тили бойынша муниципаллык олимпиадасында катнасып, Альтаир Джумаев эм Азиза Бекмуратова уьшинши эм экинши орынларды алганлар. Азиза Даггостеатр ман уйгынланган «Енъуьвдинъ йырлары эм ятлавлары» конкурсында катнасып, «ятлав» категориясы бойынша енъуьвшилер сырасына кирди. Баскалай да, Гульнара Солтахан кызынынъ окувшылары берк билим коьрсетедилер.
Солтахан эм Маиза Джумакаевлердинъ аьелинде эки кыз тербияланды, Гульнара уьйкени эди. Аьр бир ата-ана баласына тек ийгилик йорайды, балам билимли, наьсипли болсын деп баьри амаллар алады. Соьйтип, Гульнара да, синълиси Гульзара да билим алдылар, оьз яшав йолын да таптылар.
Гульнара Джумакаева (ата тукымы) Джанибеков атындагы мектебте 9-ншы классты тек йогары белгилерге битирди. Басы кайтип басланса, ызы да солай болады. Дагестан патшалык окытув университетиннинъ психология эм педагогика боьлигин де, сол окув ошагында «Логопедия» курсларын да кызалак тек йогары белгилер мен кутарды. Гульнара университетте болатаган баьри ямагат шараларда, конференцияларда катнасатаган эди, сол затты онынъ туьрли илми йыйынтыкларында баспаланган макалалары ыспатлайды.
Окув йылларында кызалак Москва каласында окытув университетинде озгарылган «Москва тыншаювлары — 2008» деген студентлер акциясында катнаскан. Оьзи окыган университетте озган конкурста катнасып, «Энъ де ийги юритуьвши» номинациясы бойынша енъуьвши болган, сол ок конкурста ога ногай йырын йырлаганы уьшин баргы берилген. Айтып озайым, Гульнарадынъ атасы – баьримизге де таныс музыкант Солтахан Джумакаев, онынъ оьнерининъ ушкынлары кызларына да тийген деп ойлайман. Анасы Маиза Картболовна коьплеген йыллар педучилищеде иследи, сога коьре окытувшылык тармагында ислев тынышлардан тувыл экенин кызалак анълайтаган эди. Болса да юреги мен сайлады ол кесписин эм аьли де ислегени коьп болмаса да, юрегин берип, билимин саьвле этип окувшыларына себеди.
Мен онынъ акында язайым деп айтканда, ол: «мага намыс болады, коьплеген йыллар ислеген окытувшылар бар, олардынъ меннен сулыбы да, билими де артык» деп айтты. Мен ойлайман, сондай аьдемлер билимге токтавсыз ымтыладылар, бир ерде токтамайдылар. Бу ерде белгили Сократтынъ соьзлери эсиме туьсти: «Мен бир зат та билмейтаганымды билемен». Ушыны ман да, Гульнара Солтахан кызы билимин арттырып турады. Аьлиги заманда социаллык тармакларда коьплеген онлайн-мектеблер, онлайн-конкурслар шыгып турады. Соьйтип, окытувшы «Билимлер уьйи» деген онлайн-мектебте иследи.
Ис аьрекетин Гульнара Хозбулатова Терекли-Мектебте Хасавюрт педколледжининъ филиалында педагогика дерислерининъ окытувшысы болып баслады. Аьлиги заманда ол Джанибеков атындагы мектебте баслапкы класслар окытувшысы болып ислейди. Быйыл ол биринши класс алган, биринши кере мектебке келген саьбийлерди билим йолы ман алып барады. Оларга сол йол аьр заманда да ашык, кызыклы болсын деп йораймыз. Билимли окытувшыдынъ эткен исине кайзаманда да эс берилмеге керек. Гульнара Солтахан кызы республика бойынша «Энъ де классный классный» деген конкурста катнасып, баргылы экинши орынды алды. Окытувшыдынъ сулыбы ман бирге ис «казнасы» да оьседи эм байыйды, ол – коьплеген грамоталардынъ иеси. Астрахань каласында педколледжининъ администрациясы эм окытувшылык коллективи атыннан регионлар ара семинар-практикумды аьзирлевде эм озгарувда катнасканы уьшин ога разылык хаты тапшырылган. Сондай разылык хат окытувшыга социаллык тармакларда байланыс тутканы уьшин «Приволжский район» муниципалитетининъ администрациясы эм Билимлендируьв управлениесиннен келген. «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековтынъ атыннан Россия яслар куьни мен байланыста яслар политикасын яшавга шыгарув уьшин эм «Кадрия» художестволык-документальли кинофильмде Кадриядынъ сесин эситтиргени уьшин Гульнара Хозбулатовага Сый грамоталар тапшырылган.
Алдымызда Окытувшы куьни. Мен ак юректен оьзимди окыткан окытувшыларга, олар ман бирге савлай элимиздинъ окытувшыларына баьри ийгиликлерди сагынаман. Окувшыларынъыз сизге тек етимислер, уьстинликлер аькелсин.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Г.Хозбулатова.