Бакты мени йолыктырды оны ман

Ян тоьринде сезимлер коьп,
Баскалар ман боьлискен.
Ялын оттай яркырап,
Йылувлыгын кенъ берген.
Бу ятлав сыдыралары бек келисли оьткен оьмирде яшав суьрген эм кыйын салган ногай интеллигенциясынынъ яркын ваькиллерининъ бириси – Терекли-Мектеб район орталыгынынъ яшавшысы Бальбике Алимурзаевна Аджибаевага. Бу куьнлерде ол тувганлы 80 яс толаяк эди. Арамыздан коьпте тайган болса да, меним эскеруьвлеримде ол аьли де сакланады, неге десе Бальбике Алимурзаевнадай аьдемлер мен танысып, аьллесуьв (куллык пан байланыслы болса да) деген уьйкен наьсип деп санайман эм бу яктан мен бактыма оны ман йолыктырганга бек разыман.
Бальбике Алимурзаевнады мен мектебте окыган йылларда, сол заманларда озгарылатаган туьрли олимпиадаларда коьрип, география окув сабагы бойынша окытувшы экенин билетаган эдим. Сонъында бу ярасык, акыллы, билимли, ишки дуныясы бай кыскаяклы ман мен 1973-нши йылда ювык таныстым. Сол заманда мен А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб район орталыгынынъ мектебинде тамада пионервожатый болып ис аьрекетимди баслаган эдим. Куллыгым ман байланыста мага сол заманда Ногай райисполкомынынъ председатели болып аьрекет эткен Бальбике Алимурзаевна Аджибаева ман коьп распага туьскен. Айтып озайым, ис аьрекетинде онынъ бас касиет белгилери сол эди: баскалар алдында салынган борышлардынъ заманында толтырылувын талаплар эм дайым да оьз соьзинде каты турар. Оьзи ол ис заманы ман дурыс пайдаланып, куллык аьрекетин ийги кепте уйгынламага, баьри зат заманында эм бир де кешиктирилмей басланмага керекти баскалардан да талаплайтаган эди.
Ийги уйгынлавшы, туьрли баславларды яшавга киритпеге шалысып, яшавды бек суьйген инсан болып, ол оьзининъ касындагыларды да бу аьрекетке бавлап болган. Туьрли шараларды озгарувга аьзирлик коьруьвде юритилетаган ислер мен байланыста тувган коьп керекли соравлар оны ман енъил шешилетаган эди. Пионерлер эм окувшылар уьйинде методист болып куллык этуьвимде мага неше кере де район эм республикалык шаралар озгарылувында коьмек этуьвди тилемеге туьскен, эм ол дайым да, ийги соьзин айтып, керек маслагатын беретаган эди.
Сонъында, Ногай партия райкомынынъ секретари болып куллык этуьвинде Бальбике Алимурзаевна коьп куьш салды район еринде партия эм комсомол организацияларынынъ аьрекетин ийгилендируьв уьшин. Алдыга салынган мырадларга етиспеге ниетленип, оларды яшавга шыгарув уьшин айтканында каты турып, ол дайым да авыл, район яшавынынъ казаватында юрген. Оьзининъ халкка каратылган ийги соьзи мен, байыр коьрими мен ол тоьгерегиндегилерди янъы етимислер казанувга йолландырып бажарган. Туьрли шатлыклы шараларда эм йолыгысларда ол оьзининъ ялынлы соьзлери мен, ийги маслагатлары ман ясларды оьзине каратып билген, ата-бабаларымыздынъ сакланган ийги аьдет-йорыкларын несилден-несилге коьшкени уьшин кыйынын аямай аьрекет эткен.
Кенъ ян тоьрли, ашык юрекли эм баьри ерде де дурыслык деген болмага эм тутылмага керекти суьйген аьдем эди Бальбике Алимурзаевна.
Бакты мени бу аьлемет аьдем мен йолыктырганы уьшин мен бек наьсиплимен. Меним эсимде ол ярасык шырайлы, юмсак эм ийги касиетли, акыллы, билимли, яркын аьдем болып сакланган.
Б.Заракаева,
ис ветераны, Червленные Буруны авылы.
Суьвретте: Б.Аджибаева (ортада).