Балаларга савкатлар пайлаяклар

Эл алдында эр борышын толтырувга, Украина еринде согыс спецоперациясында ортакшылык этуьвге мобилизованный эм оьз эрки мен кеткен ердеслеримиздинъ балаларына янъыйыллык савкатлар пайланаяк. Онынъ акында Донбасста СВО оьтетаган ерде оьз элин явдан коршалавга шакыртылганлар эм оьз эрки мен кеткенлерге, олардынъ аьеллерине коьмек этуьв район Штабынынъ янъыларда озган кезекли кенъесинде белгили болды. Кенъести район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов юритти.

Онынъ билдируьви мен, «Биз бирге» республикалык проектининъ яшавга шыгарылувынынъ барысында йыйылган амаллар аркасы ман СВО ортакшыларынынъ 40 балаларына Янъы йыл байрамына савкатлар пайланаяк.
Кенъес катнасувшылары СВО оьтетаган ерде катнасатаган ердеслеримиздинъ балалары уьшин янъы- йыллык савкатлар алувга 40 мынъ маьнет акша шыгармага токтастылар. Оннан баска болып, Патшалык Ногай драмтеатры бу куьп балаларды, янъыйыллык концерт программасын каравга шакырып, сонда оларга янъыйыллык савкатлар тапшыраяк болды.
Сол куьн кенъес барысында мобилизованный ердеслеримиздинъ ювыкларыннан туьскен эки аьризелер ортага салынып каралды эм Штабтынъ кабыл этилии алынган карарына коьре бу эки яшавшыга акшалай коьмеги этилмеге карар алынды. Айтпага, мобилизованный ердеслеримиз Мурза Даутовтынъ аьлейининъ тилеги мен 6 айлык баласын эмлевге – 20 мынъ маьнет, Салавдин Аметовтынъ анасына оьз савлыгын эмлевге 25 мынъ маьнет акшалай ярдамы этилмеге токтасылды.
Солай ок Штаб агзалары мобилизованный ердеслеримиздинъ занъ согувлары бо- йынша озгаратаган мониторинг акында хабарладылар.
Район Хатын-кызлар Советининъ председатели Асият Манкаева, бизим ердеслерге муниципалитетлер эм ерли мектеблер мен йиберилген посылкалар эм балалар хатлары етип, оларды суьйиндиргени акында хабарлады. – Район яшавшыларыннан алган посылкалар эм балалардынъ яны ман язган (боьтен ногай тилинде) йылы хатлары бизим элимиздинъ япсарларын явдан коршалайтаган ердеслеримизди бек суьйиндиреди. Олар район яшавшыларына ак юректен разылар, – деди Асият Манкаева. Онынъ соьзлери мен, ондагы ердеслеримиздинъ тамакланувы, йылы кийимлер мен эм баска аьскерлик амуниция ман канагатланувы бойынша аьл ийгиленген.
Штаб агзалары Янъы йыл алдында йыйылыспага эм оьз аьрекетлигинъ сырагыларын келтирмеге токтастылар.
Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.