Балаларда спортка суьйим тербиялайды

Янъыларда Терекли-Мектеб авылында биринши номерли Яслар спорт мектебининъ тренери Алавдин Башантавовтынъ (суьвретте) 60 йыллык мерекесине багысланып, футбол турнири кызыклы оьтти. Ойынларды сыйлы тренердинъ увылы Салавдин Башантавов, онынъ агали-инилери, дослары уйгынладылар. Турнирде Алавдин Башантавовтынъ ис йолдаслары, кардаш-тувганлары, дослары, окувшылары, Ногай район яшавшылары, конаклар, баьриси 300-ге ювык аьдем ортакшылык этти. Футбол турниринде базласып, оьз куьшлерин баьриси 16 команда сынады, айтпага, Ногай районынынъ авылларыннан яслар эм ясуьйкенлериннен 12 команда, Ставрополь крайынынъ Каясула, Тарумов районынынъ Ново-Дмитриевка, Кизляр районынынъ Огузер, Шешен Республикасынынъ Сары-Су авылларыннан бирер команда.
Турнирди биринши номерли Яслар спорт мектебининъ етекшиси Айдархан Курманбаев ашты. Ол баьри йыйылганларды йылы хошлады эм турнирде уьстинликлер йорады. Сонъ Ногай районында футбол ойынынынъ оьрленуьвине уьлис косып келеяткан шатлык иесининъ акында айтты.
– Алавдин Борадинович Яслар спорт мектебинде 2000 -нши йылыннан алып аьрекетлейди, ол биринши категориялы тренер. Онынъ тербияланувшылары Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Кизляр, Избербаш калаларында, солай ок Карашай-Шеркеш Республикасынынъ авылларында, Ставрополь крайынынъ Нефтекумск каласында озган футбол турнирлеринде ортакшылык эткенлер. Бек коьп кере енъуьв мен кайтканлар. Алавдин Башантавовтынъ тербияланувшылары сырасында спортта уьстинликлерге еткенлер де аз тувыл, солардан киши футбол бойынша Россия йыйылыс командасынынъ агзасы Азиз Муждаковты белгилемеге болады. Солай ок тренерининъ йолын алып барганлар да бар. Экинши номерли Яслар спорт мектебининъ аьлиги тренери Алан Ярикбаев Махачкаладагы «Анжи» россия футбол клубынынъ агзасы болган. Алавдин Башантавов ис йолдаслары, тербияланувшылары эм авыл яшавшылары сырасында сый-абырай казанган. Терекли-Мектеб авылында уьстимиздеги йылдынъ сары тамбыз айынынъ 5-6-ншы куьнлеринде озгарылаяк Футбол бойынша Россия чемпионатында бизим сыйлы ис йолдасымыздынъ тербияланувшылары ойнаяк. Сондай чемпионатларда, биревге де сыр тувыл, ийгилердинъ ийгилери катнасатаганы», – деди Айдархан Курманбаев.
Оннан сонъ педагогикалык исининъ ветераны Сталинбек Муллаев, Алимхан Кокоев, мерекешидинъ абасы Надия Башантавова, «село Терекли-Мектеб» СП МО Йыйынынынъ депутаты Амирхан Джумагишиев шыгып соьйледилер. Олар Алавдин Башантавовтынъ кеспи усталыгын, тербияланувшылары ман тил тавып болувын, иске яваплылыгын белгиледилер. Шарадынъ шатлыклы кезегиннен сонъ, кызыклы ойынлар басландылар. Турнирдинъ сырагылары бойынша 1-нши эм 3-нши орынларды Терекли-Мектеб авылыннан командалар, экинши орынды Сары-Су авылыннан келген конак команда казандылар. Баьри савгашы командаларга кубок, медальлер тапшырылды, солай ок 1-нши орынды казанган командага 30 мынъ маьнет акша, 2-нши орынга – 20 мынъ маьнет акша, 3-нши орынга – 10 мынъ маьнет акша берилди. Соьйтип, турнирдинъ энъ де ийги ойнавшылары да белгиленди, ол – Азиз Муждаков. Ога 5 мынъ маьнет акша эм Сый грамота ташырылды. Тагы да Терекли-Мектеб авылыннан биринши орынды ясуьйкенлер эм экинши орынды «Победа» орам командалары бийледилер. Оларга да акшалай баргылар берилди.
Н.Кожаева.