Балалардынъ ден савлыгы – бизим колларымызда

2019-ншы йылдынъ оьткен ярым йылы ишинде Россия Федерациясынынъ йолларында 133203 йол-юрис йорыклардынъ бузылувлары болганлар. Солар бойынша 16,6 мынъ аьдемлердинъ оьмирлери уьзилгенлер, сол санда 582 ясы етпегенлер. Яраланганлар да аз тувыл, олардынъ саны – 168146 аьдем, сол санда – 15860 ясы етпегенлер.

Йол-юрис йорыклар бузылувлар бойынша, коьбисинше, яй тыншаювлар заманында, балаларга зыян келтириледи. Язда балаларга кайтип, йолавшы кебинде, соьйтип автокоьликтинъ ишинде болып та, йол-юрис йорыклар бузылса, зыян келтириледи. Йол-юрис йорык-лары тийисли кепте тутылмай, балалардынъ оьлуьвинде уьйкенлер куьнали боладылар, неге десе олар дурыс олтырмайдылар яде автокоьлик айдавшы оьзине карсы йол йолакка шыгады.

2019-ншы йылда Ногай районы бойынша ясы етпегенлер катнасувы ман 2 йол-юрис йорык бузылувлар болганлар. Уьстимиздеги йылдынъ канътар айынынъ 21-нши куьнинде маршрутлы автобус йолдынъ кырына шыгып кеткен, сол аркалы эки кыз балалардынъ ден савлыкларына зыян келтирилген. Экинши йол-юрис йорыгы 2019-ншы йылдынъ шилле айынынъ 3-нши куьнинде бузылган. Автокоьлик туьйисуьви аркалы 2008-нши йыл тувган бала автомашинадынъ салоныннан туьсип, оьлген. Сондай кыйын аьллерге калмас уьшин, автокоьлик айдавшылар баьри тийисли йорыкларды тутпага, балалар тийисли креслоларда олтырмага, кавыфсызлык ременьлерин салмага кереклер.

Ясы етпегенлерди автокоьликлерге тийисли йорыклар тутылмай олтыртув административли яваплыкка тартылатаганын эсинъизге саламыз.
Россия Федерациясынынъ йол-юрис йорыкларын тутув кагыйдасына туьрленислер киритилгенлер. 2017-нши йылдынъ тамбыз айынынъ 28-нши куьнинде кабыл этилинип алынган РФ Оькиметининъ 761-нши номерли токтасына коьре, ети ясына толмаган балалар автокоьликте ыславыш алатлары болмай, олтырмага ярамайды.

Россия Федерациясынынъ Административли правойорык-ларды бузув кодексининъ 12.23.статьясынынъ 3-нши боьлигине коьре, балалар автокоьликте ыславыш алатлар болмаса, 12 ясына толмаган балалар автокоьлик алдында олтырган болса, 3000 маьнет акшалай штраф тоьлемеге керек болады. Солай ок йол-юрис йорыкларды бузган должностной лицолар 25000 маьнет акшалай, юридический лицолар – 100000 маьнет акшалай штраф тоьлейдилер.

Йол-юрис йорыклар бузылып, балаларга зыян келтируьвдинъ алдын шалув ниет пен 2019-ншы йылдынъ шилле айынынъ 15-28 куьнлеринде «Детское кресло» профилактикалык шарасы озгарылды.

Баьри автокоьлик айдавшыларга уьйкен тилек: йол-юрис йорыкларды тутынъыз, балаларынъызды баьле-казалардан сакланъыз.

А.Шабанов,
ОГИБДД етекшисининъ исин толтырувшы.