Балалардынъ савлыгы баьриннен де маьнели

Оьткен юмадынъ ызгы куьнлеринде бизим Ногай районымыздынъ балаларына уьйкен завыклы, пайдалы, ден савлыкты беркитуьвге деп каратылган, «Акварела» деп аталган орталык ис аьрекетин баслады.

Бу бизим Дагестан Республикамыздынъ сырт зонасында биринши сондай орталык болады.
Орталыктынъ бизим районымызда болувы босына тувыл. Онынъ оьзининъ де себеплери де бар. Орталыкты ашув ниет Рустам Аметовка эртеректен келген эди. Бизим ногайымызда атайларымыз босына акыллы соьзлер айткан ма, аьр бирисининъ туьп маьнеси де, терен ойы да бар. Сол соьзлердинъ бириси – басына туьссе, аьдем оьзи де биледи, баспакшы да болар – деген. Рустам оьзи де сол кыйынлык пан расып, туьрли ерлерде болып, коьп затлар коьрип келген эм маьселединъ шешилуьв йолына да туьскен аьдем болады. Сога коьре, ол оьзиндей неше аьдем де барын да бек аьруьв анълайды эм оьзине ярдам болганнан сонъ, баскаларга да болганын йорап, балалардынъ ден савлыгын беркитер ниет пен, орталыкты ашпага токтаскан.

Яшав йолында аьр биримиз болмаса да, экев-уьшевдинъ бириси яде кардаш-ювыкларымызда ден савлыкта кемшилиги бар аьдемлер боладылар эм биз солар ман аьллесемиз, расамыз. Аьли бизим районымыздынъ орталыгында аьрекет этип баслаган орталык ден савлыгында кемшилиги бар балаларга бек пайдалы, орталыкта Краснодар каласыннан кеспили тренер де ис аьрекетин бардырады.

Бу орталыктынъ ашылувы бизим район яшавшыларына уьйкен байрам болып озды. Орталыктынъ ашылувына багысланган шарада «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов оьз кутлав соьзин айтып, орталык иеси Рустам Аметовка разылык хат тапшырды, оннан сонъ «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Нарбийке Муталлапова, Асият Манкаева, Сабират Абубекерова, Бекмурза Кудайбердиев орталыктынъ пайдасы акында айтып, алдыда уьстинликлерди, оьрленуьвди йорап кеттилер.

Оннан сонъ, балалар завыкланып, орталыктынъ ишине кирдилер.

Бизим хабаршы.
Суьвретте: орталык ашылув мезгили.