Балаларды янъы окув йылга аьзирлейик

Баьримизге де белгили болганлай, алдымызда – янъы окув йылы. Сога аьзирлик коьрмеге керек болады. Балалар уьйкен суьйиниш пен янъы кийимлерди кийип, мектебке керек затларды карайдылар. Колайсыз яшайтаган аьеллерге янъы окув йылына аьзирлик коьруьв
кыйынлыклар тувдырадылар.

Аьдетке коьре, «Ногайский район» МР ДР ГБУ КЦСОН-нынъ уьйде балаларды эм балалы аьеллерди социаллык яктан канагатлав боьлигининъ куллыкшылары «Балады янъы 2019-ншы окув йылына аьзирлейик» деген акциясын озгарадылар. Бу акция сары тамбыз айынынъ ызына дейим озгарылады. Акциядынъ бас ниети  — колайсыз яшайтаган аьеллердинъ балаларын мектебке аьзирлев.

Баьримизге де белгили мектебке тептерлерсиз, калемсиз барув дурыс болмайтаганы. Балалар кайтип туьрли туьсли карандашлары, альбомлары болмаса, кайтип суьврет ясасынлар. Колайсыз яшайтаган аьеллер балаларын янъы окув йылга оьз куьшлери мен аьзирлеп болмайдылар, сога коьре, бизим боьликке аьризелери мен тилек салып келедилер. Биз де сизинъ куьшинъиз бен аьр бир керексинген аьелдинъ мектебке баратаган балаларын керекли алатлар ман канагатлармыз деп бек сенемиз.

Акцияда ортакшылык этеек аьдемлерге, сары тамбыз айынынъ 27-нши куьнине дейим бу акцияды уйгынлаган аьдемлерге: тептерлер, дневниклер, соларга тыслар, калемлер,
карандашлар, альбомлар, бояклар, линейкалар, портфельлер эм сондай баска мектебте окув бойынша керегетаган алатларды
аькелмеге тилек саламыз. Бизге эм биз колтыклайтаган колайсыз яшайтаганаьеллердинъ балаларына сизинъ кайдай коьмегинъиз де баалы. Бизим сол исимизди яклаган эм колтыклаган аьдемлердинъ аьр бирисине уьйкен разылыгымызды билдиремиз.

Бирге балаларга кырк кийик айдынъ биринши куьнин байрамга айландырайык.

Ярдам этпеге суьйгенлерге, ис куьнлерде эртенги 9 саьаттен алып кешки 5 саьатке дейим Терекли-Мектеб авылынынъ Почтовая орамында орынласкан КЦСОН-нынъ балаларды эм балалы аьеллерди уьйинде социаллык яктан канагатлав боьлигине шакырамыз. Толы билдируьвлерди 89289476084 номерли телефонга тел согып алмага боласыз.

А.Агисова,
«Ногайский район МР ДР ГБУ КЦСОН-нынъ Балаларды эм балалы аьеллерди уьйинде социаллык яктан канагатлав боьлигининъ етекшиси.