Балаларымыздынъ савлыгы баьрисиннен де маьнели

Кырк кийик айдынъ биринши куьни ювыклап келеди. Бу куьн баьри район яшавшыларына уьйкен байрам болады. Коьплеген окувшылар, сол санда янъы биринши кере мектебке баратаганлар да бар, олардынъ колларыннан етип баратаган ата-аналар да орамларга ярасыкланып шыгадылар. Сол куьнди аян байрам кебинде озгарар уьшин Ногай районымыз бойынша Россия ОМВД куллыкшылары ис борышларын намыслы толтырадылар. Олар гражданлардынъ кавыфсызлыгын саклар уьшин баьри куьшлерин де саладылар.

Окув йылдынъ басланувы ман, биревимизге де ясыртын тувыл, йол-юрис йорыкларынынъ бузылувларында балалар куьнали эм оьзлери де зыян келтирилгенлер санында коьп болатаганлары белгили.

Билимлер куьнин кавыфсыз озгарар уьшин, кавыфсызлыктынъ бир неше йорыкларын билмеге эм тутпага керек болады. Балалар йолды кайтип оьтпеге керегин билмеге кереклер. Сол затларга ата-аналар себеплик этпеге борышлылар. Олар балаларына мектебке дейим кавыфсыз йолды коьрсетпеге кереклер. Аявлы бизим Ногай район яшавшылары, саклык тутынъыз, полиция куллыкшыларынынъ айткан соьзлерине яваплылык пан каранъыз. Орамлар ман юрип, тергевлер озгаратаган полиция куллыкшыларынынъ соравларына явапланъыз, сол шаралар баьриси де сизинъ кавыфсызлыгы-нъыз уьшин озгарыладылар. Солай ок, Федераллык законга коьре мектеблердинъ, балалар бавларынынъ, спорт учреждениелерининъ япсарларында таьмеки тарткан, аракы ишкен аьдемлерге юрмеге ярамайды. Саклыкты, тазалыкты тутув бизим маданиятымыздынъ дережесин коьрсетеди. Алдымызда – янъы окув йылы, соны да байрам кимик йолыгайык.

Мектебке бараяк бала эртеректен билимлендируьв учреждениесине энъ де кыска йолды билмеге керек болады. Кайтип айтсак та, баладынъ йолда оьзин кайтип юритееги онынъ тербиясыннан себепли болады. Сонынъ уьшин уьйкен тилек ата-аналарга оьзинъиздинъ автокоьлигинъизди айдасанъыз да, балаларды тасыганда кавыфсызлыкты тутынъыз.
2017-нши йылдынъ июнь айынынъ 28-нши куьнинде кабыл этилинип алынган Россия Федерация Оькиметининъ 761-нши номерли токтасы ман РФ бойынша йол-юрис йорыкларына туьрленислер киритилгенлер. Соларга коьре, ети ясына толмаган балалар баьриси де тартпа ман ысланылмага кереклер. Эгер сол алатлар йок болса, 12 ясына толмаган бала автокоьликте алды орында олтырган болса да, РФ КоАП-тынъ 12.23 статьясынынъ 3-нши кесегине коьре, 3000 маьнет акшалай штраф тоьлемеге керек болады.

Ваькилли ис орынларында ис аьрекетин бардыратаганлар сол йол-йорыкларды бузсалар, 25000 маьнет акшалай, юридический лицолар – 100000 маьнет акшалай штраф тоьлемеге керек боладылар.

Сыйлы ата-аналар, оьзинъиздинъ балаларынъызга ийги коьрим болынъыз!