Балалар айтадылар

Асан мектебке биринши класска бараяк. Оннан анасы сорайды: «Сен мектебке бармага суьесинъ ме?»
– Суьемен аьши, сонъ аьрекетлеп тийисли тыншаювга кетеекпен, – деп яваплайды Асан.

***
Анасы Вазирден сорайды:
– Сага динозаврлар ярай ма?
– Ярайды, – дейди бала.
– Не уьшин?
– Неге десе олар йок.

***
Алибектинъ кишкей бебеси бар.
– Бу кишкей кызды мага беринъизши, – деп маскаралайды келген конак.
– Кой, кайтип берейик, биз оны уьшин акша тоьлегенмиз, – деп айтады Алибек.

***
Алихан атасы ман алма йыйнамага барады. Йыйнап болганы акында ол атасына билдиреди. Атасы барып караса, шелектинъ яртысы толган, ама аьр алма тисленген.
– Алихан, бу не зат болды? Неге тислединъ алмаларды?
– Аьши мен таьтли ме яде тувыл ма экенин кайтип билейим, тислемесем? – дейди кеде.
***
Атасы Алимханнан сорайды:
– Балалар бавында сиз тоьбелесесиз бе?
– Тоьбелесемиз.
– Ким баьрисиннен де куьшли?
– Тербиялавшы, – деп яваплайды Алимхан.

***
Атасы Алтынайдан сорайды:
– Кызым, сенинъ коьнъилинъ калай тоьмен?
– Менде сенинъ хатынынъ ман бираз авыр хабар болды, – деп куьрсинеди кыз.

***
Исламбекке конакка барганда, алма бердилер. Ол уьндемей анасына карайды.
– Не деп айтпага керек? – дейди анасы.
– Сиз алмады ювдынъыз ба? – деп сорайды Исламбек.

***
Биринши класс. Увылын мектебтен аькетпеге келген анасы баласынынъ коьнъили тоьмен экенин анълайды.
– Не болды сага, увылым?
– Мага коьре, бизим окытувшы билимсиз.
– Не уьшин соьйтип айтасынъ?
– Аьши неге ол бизден «бу не зат? бу не зат?» деп сорап турады.