Балалар бавында

Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылынынъ «Юлдыз» балалар бавындагы «Радуга» деп аталган уьйкен балалар куьбинде ДАССР курылганлы 100 йыллыгына багысланган байрам шарасы болып оьтти.

Шатлыклы шарада балалар миллет кийимлерин кийип Дагестан, халклар дослыгы акында ятлавлар окыганлар, такпаклар эм айтувлар айтканлар, туьрли ойынларда эм конкурсларда катнасканлар.
Шарады куьптинъ тербиялавшысы Алтынай Солтанахмед кызы Ханмурзаева уйгынлап оьткерген.
Г.Аблезова.
Суьвретте: шарадан коьринис.