Балалар исси ас пан аьжетсизленген

Ногай районынынъ Уьйсалган авылынынъ мектебининъ окувшылары исси ас пан аьжетсизленген, авылда янъы ас асув меканы кулланувга берилеек.


Озган юмадынъ ишинде баслапкы окытув учреждениелеринде окувшыларды тегин исси ас пан канагатлав бойынша аьллерди тергев ниет пен туьзилген комиссия Уьйсалган мектебинде бу сорав бойынша кайдай аьллер экенин билуьв уьшин авылга барганлар. Комиссия сырасына «Билимлендируьвди оьрлендируьв Дагестан институтынынъ» СГО кафедрасынынъ тамада преподаватели Эльмира Маликова, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Джанибеков атындагы орта мектебининъ директорынынъ косымша билимлендируьв бойынша орынбасары Арслан Бакиев, Дагестан Республикасы бойынша Кизляр каласында Роспотребнадзор управлениесининъ эксперти Альбина Нукаева, Уьйсалган авыл мектебининъ директоры Зульфия Кожаева кирдилер.
Мектеб етекшисининъ айтувына коьре, мунда 30 бала окыйды, баслапкы классларда 10 окувшы бар.
– Пищеблок аьли де кулланувга берилгени йок, меканнынъ ишиндеги куллыклар битсе ок, мунда ас асув алатлар салынаяк, баьри алатлар да, азык-туьлик те САНПИН талаплавларына келисли деп Комиссия ман белгиленди. Ас асатаган меканга сув да йибергенлер, баьри кавыфсызлык амаллары да тутылады. Ас асатаган пеш, 2 стол, олтыргышлар, холодильник эм баска керекли алатлар янъыдан алынган, – деп айтады директор.
Куьн сайын балалар эртенъликте 9 саьат 30 такыйкада ас ашайдылар.
Комиссиядынъ белгилеви мен, балаларга асылатаган ас Роспотребнадзордынъ 2020-ншы йылдынъ курал айынынъ 18-нши куьнинде алынган талаплавларына келисли. Комиссия тергевлерине коьре, Уьйсалган авылы мектебинде окувшыларды исси ас пан аьжетсизлевди уйгынлав Роспотребнадзордынъ нормативли талаплавларына келисли. Авыл яшавшылары, мектеб етекшиси, окытувшылары эм окувшылары авылда пищеблок салынганы уьшин «Ногайский район» МР аькимбасы Мухтарбий Аджековка савбол айтадылар, бу куллык онынъ тапшырувы ман этилинген.
Уьйсалган авыл мектебинде ярастырув куллыклар юритилген, билимлендируьв учреждениеси Дагестан Республикасынынъ «Ава-йылувлык йорыгын тутув» деген программасына кирген. Ювык арада мектебтинъ де, ас пан канагатлав меканынынъ да ашылувы озгарылаяк.
Э. Кожаева.
Суьвретте: Уьйсалган авыл мектебининъ окувшыларынынъ тамакланув мезгили.