Балалар уьшин кызыклы

Республикамыздынъ бас каласы Махачкалада балалар уьшин эки айда бир кере «Лашын» деп аталган журналы баспаланады.

Янъыларда онынъ кезекли 3-нши номери (курал-тамбыз айы) шыкты. Бу номер
май байрамына багысланады. Ол белгили ногай шаирлери Айдемир Мурзабековтынъ «Аьскершидинъ соьзи» эм Куруптурсун Оразбаевтинъ курал ай акында «Завыклы май» деген ятлавлары ман ашылады. Сонъ журналда тувганлы быйыл 140 йыл толувы ман байланыслы болып, белгили ногай ярыкландырувшысы, аьлими эм окытувшысы Абдул-Хамид Джанибековка багысланган шыгармалары да салынган.

Шыгармаларда онынъ яшав йолы эм аьрекети акында айтылады. Солай ок, ногай ярыкландырувшы йыйган «Акыллы» деген эртеги де ерлестирилген. Тагы да мунда Абдул-Хамид Джанибековка шаир Анварбек
Култаев багыслап язган «Эстелик пен соьйлесуьв» деген балладасы да бар. Оннан баскалай, окувшылар журнал бетлеринде туьрли авторлардынъ хабарлары, ятлавлары ман да таныспага болаяклар. Журналдынъ бу номерининъ ызгы бетинде юмаклар ман кроссвордлар да бар.

Журналдынъ кезекли номери баьри ягыннан да ярасыклы болсын деп суьвретши Антонина Самарская ийги кол салганы да сезилмей болмайды.

З.Шугаипова.