Балалар язувшысы

Агния Львовна Барто Москва каласында 1906-ншы йылдынъ увыт айынынъ 17-нши куьнинде тувган, ол уьйинде ийги тербия алган, балалардынъ тербиясы ман атасы каьр шегетаган болган. Агния хореографиялык училищесинде окыган, сонъында ол балерина болмага суьетаган эди. Кызалак бийимеге бек суьетаган эди.

Биринши ятлавларын Агния Барто бала заманында, гимназияда окып баслаганда, язган. Атасы кызынынъ билим алувына уьйкен маьне берип караган. Оьзи биюв мен кызыксынган кызалак сонъында шаирлик ога маьнели экенин анълайды.

Биринши китаби баспадан шыкканда, Агния 19 ясында болган. Баьрисине де ярайды онынъ ятлавлары. Яшав бойынша язувшы балаларга ярасык ятлавлар савкатлаган.

Агния Барто

Меним куьшелегим
Куьшелегим авырган,
Завклы сеси йойылган.
Келди мысык касына,
Тийди куйрык басына.
Куьшелегим бакырга
Бир амал йок каппага.
Туьскен тоьмен кулагы,
Авырыйды тамагы.

Коьширген Г.Бекмуратова.