Балалы аьеллерди колтыклав

Оьткен юмадынъ уллы юма куьнинде Санкт-Петербург каласында оьткен ПМЭФ йыйынында Россия Президенти Владимир Путин оьз соьзинде балалы аьеллерди колтыклав соравына уьйкен маьне берди. Ол дайым, уьйкен оьлшеми болган форумларда бу соравды коьтереди. РФ Президентининъ буьгуьнги соьзин Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева хош коьрип алады эм оьз ойы ман боьлиседи:
«Владимир Путин бу куьнги ПМЭФ-нда патшалыктынъ финанс яктан балалы аьеллерди коьтергишлевге карыжлары етеди, бизим элимиздинъ бу ерде мырсатлары уьйкен, деген соьзи мени бек суьйиндирди.
Онынъ соьзи мен тувган балага яс ярымга дейим, солай ок, тийисли универсальный пособие, аьел карыжы белгиленген болжал ишинде оьссе де, оьспесе де, берилип тураяк.
РФ Президенти Владимир Путин ден савлыгында кемшилиги болган баласы бар аьдемге де сол универсальный пособие (онынъ ис орыны бар болса да) тийисли болмага болады деген ойын билдирди эм, «частичная занятость» деген анъламды патшалык негизинде беркитуьвди кабыл этип алаягы да онынъ соьзинде белгиленди. Соны коьп ата-аналар карап туры эдилер», –деген ойы ман боьлисти Асият Манкаева.
Аьзирлеген Э.Кожаева.