Балалы аьеллерди социаллык яктан коьтергишлев

«Ногайский район» МО-да УСЗН ДР ГКУ балалары болган аьеллерге социаллык яктан коьтергишлев амаллары акында билдиреди.

2021-нши йылдынъ увыт айынынъ 1-нши куьниннен алып организацияда бир кере берилетаган пособие бала тувганда, аьскер сырасында службасын бардырган аьскершидинъ шаркы авыр хатынына, аьр ай сайын тоьленетаган пособие службасын бардырган аьскершидинъ баласына, балады карав уьшин тоьленеди:
— бала тувганда бир кере берилетаган пособие – 18886,32 маьнет акша;
— службасын бардырган аьскершидинъ шаркы авыр хатынына – 29908,46 маьнет акша;
— службасын бардырган аьскершидинъ баласына – 12817,91 маьнет акша;
— аьр ай сайын биринши бала карав уьшин – 7082,85 маьнет акша;
— аьр ай сайын экинши бала карав уьшин – 7082,85 маьнет акша.
Соны ман бала тувганда бир кере берилетаган пособиединъ оьлшеми 1, 049 коэффициентине индексациясы, бала 2021-нши йылдынъ увыт айынынъ 1-нши февралинде тувса кулланылады.
«Ногайский район» МР-ында УСЗН ДР ГКУ билдиргенлей, «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» (28.01. 2021й. №73) РФ Оькиметининъ токтасына келисли 2021-нши йылдынъ увыт айынынъ 1-нши куьниннен алып балалары бар гражданларга патшалык пособиелерине, тоьлевлерине эм компенсацияларына 1,049 индексация коэффициенти беркитилген.