Баргылы орынды алган

Ногай районынынъ орталыгы Терекли-Мектеб авылдынъ Олимпиада чемпионы Альберт Батыргазиев атындагы Балалар-яслар спорт мектебинде коьп балалар эм оьспирлер туьрли спорт кеплери мен каьр шегедилер. Оларды мунда спорт оьнерине сулыплы тренерлер шыдамлы кепте уьйретедилер. Мектебтинъ яс тербияланувшылары йыл сайын район, республика, Сырт Кавказ еринде оьткерилетаган коьп туьрли ярысларда катнасып, чемпион атын, баргылы орынларды казанадылар.
Соьйтип бу спорт мектебинде стол уьстиндеги теннистинъ сырларына уьстинликли аьлде Каримулла Яриков тренери Эмре Елакаевтен уьйренеди. Ол быйыл февраль айында Кизлярда болып оьткен теннис бойынша 2005-2010-ншы йылларда тувган балалар арасында болып оьткен турнирде белсенли катнаскан. Каримулла биринши куьн ок та ярыста оьзининъ баьри де куьндеслерин енъип, сол куьбинде 1-нши орынды алган. Соьйтип ол оьзининъ йолдасы ман бирге турнирдинъ ярым финалына шыгып, байыр эм косак болып ойнав разрядында Дагестан чемпионы болган.
Янъыларда Каримулла Яриков Дагестан Республикасынынъ йыйылыс командасынынъ сырасында Нальчик каласында оьткен Сырт-Кавказ федераллык округынынъ стол уьстиндеги теннис бойынша турниринде ортакшылык этип, 3-нши баргылы орынды алган.
М.Юнусов.
Суьвретте: Каримулла Яриков тренери Эмре Елакаев пен.