Бар сондай кеспи

Буьгуьнлерде савлай элимизди каплап алган маразы – коронавируслы инфекция ман куьресуьвде медицина куллыкшылары ман биргелесте баска тармакларында ислейтаганлар да алды сырада турадылар. Полиция куллыкшылары ман бу куьресуьвде коьплеген куллык этилди. Янъыларда олар оьз кеспи байрамын карсы алдылар. Сол куьн коронавируслы инфекцияды тайдырув исине оьз уьлисин коскан 56 полиция куллыкшыларына Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Сергей Меликовтынъ атыннан Разылык хатлар тапшырылды. Солардынъ сырасында – Ногай районы бойынша Россия ОМВД ГИБДД инспекторы Рамиль Рашидхан улы Муталимов.

Яс инспектор Ногай районынынъ Червленные Буруны авылында тувган, ерли мектебти битирген. 2008-нши йыл Рамиль Муталимов Москва каласында юридический академиясын битирген, «юриспруденция» кесписин байырлаган. ГИБДД боьлигинде 4 йылдан бери ислейди, ийги куллыкшыларынынъ бириси деп саналады. Яман мараз бан куьресуьвде, баска ис йолдасларындай болып, Рамиль яваплылык коьрсетти. Ога тапшырылган хатта булай язылган:

«Сыйлы Рамиль Рашидхан улы Муталимов!
Сизге коронавируслы инфекция ман куьресуьвге коскан уьлисинъиз уьшин разылык билдиремен. Сол кыйынлы заманда коьрсеткен йогары кеспилигинъиз аьдемлерге яваплы эм сезгир каравынъыз республикада санитар-эпидемиологиялык аьллерди тебенлетуьвде оьз демевлигин этти.
Сизге берк ден савлык, онъайлык эм куллыгынъызда уьстинликлер йорайман.
Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшиси Сергей Меликов. 05.11.2020 й.».

Рамильге аьли де коьп етимислерге еткенин йорап, сыйлы баргы ман кутлайман.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Р.Муталимов.