Баслапкы куьнлерде бек кыйын эди

Йыл сайын биз ийги аьдетлердинъ бириси этип, язлык куьнлер деп айтпага эрте болса да, календарь бойынша басланган язлык куьнлерининъ бириси – навруз айынынъ 8-нши куьнинде кайдай да яркын, ярасык гуьллерге толган, аьдемликтинъ йылы, суьйдимли эм суьйикли кесеги – Хатын-кызлардынъ байрамын белгилеймиз.

Бу байрам тек хатын-кызларга тувыл, эр кисилерге де суьйикли болады. Бу куьн аьр бир аьдем оьзининъ анасына, хатынына, увыздай таьтли кызларына оьзлерининъ ийги соьзлерин айтып, узакта болсалар, тагы да бир йолыгыска себеплик этеди.
Оьтип кеткен йыл бизге ийгилерден эди деп айтып болмаймыз. Кыйын эди савлай элимизге. Элимиздинъ аьдемлери соннан да уьйкен кайгыларды басларыннан оьткерген дейсиз бе, оьзек те, Уллы Аталык согысы йырманшы оьмирдинъ баьлеси болса, коронавируслы мараз – йырма биринши оьмирдинъ баьлеси демеге боламыз. Бу мараз коьплердинъ оьмирлерин кыскартувдынъ бас себеби болды. Уллы Аталык согысында бизим элимиз фашист Германияга карсы шыккан болса, бу куьнлерде бизим медицина куллыкшыларымыз, оьз яшавларынынъ баасына карамай, мараздынъ алдын шалмага, авырыганларды эмлевге шыктылар. Олар араларында оьз оьмирлерин кыскартканлар да аз тувыл эди.
Элге кыйынлы заманларда оьзининъ сайлаган кесписине алаллыгын Карагас авылындагы участковый больницасынынъ врач-педиатры (сол заман ол терапевт ис орынында куллыгын бардырды) Альбина Адилхан кызы Суюндикова коьрсетти.
Альбина асылы ман Нариман авылында тувып-оьскен, ерли мектебти де уьстинликли битирген. Врач кесписин сайлав йолы да тыныш болмады. Оьзек те, маслагатлар да болган.
– Мен 9 ясымда анамнан калганман. Тапкан анамнынъ йоклыгын билдирмеген Кабират Темирхан кызы Алиева, экинши анам болган, ол да мага врач кесписин сайламага йол коьрсетти. Мектебти кутылмага коьп калмаганда атамды йоюв да, ога коьмегимди этпеге куьш таппаганым да, мага бу ис орынга келмеге себеп болды. Не шаклы аьдемлер сондай аьлде болатаганы биревге де янъылык тувыл, – дейди Альбина Адилхан кызы. Альбинадынъ билдируьвине коьре, мараздынъ кутырган заманларында олар уьй коьрмей, ис аьрекетин бардырганлар, Карагас авыл больницасында бу авырув ман зарарланган аьдемлер эмленмеген болсалар да, уьйлеринде медициналык ярдамды караганлар саны аз тувыл эди.
– Баслапкы куьнлерде оьзимизге де коркынышлы эди, авыл аьдемлери де коьп ынанмай турдылар, басымызга келгенде, маразга карсы турмага туьсти. Бу куьнлерде аьллер ийгиленди, исимиз эш кетпеди, куьшимиз еткен шаклы авылдасларымызга ярдам этпеге шалыстык, – дейди яс врач. Бу йылгы Хатын-кызлар байрамын Альбина Адилхановна ис йолдаслары ман, суьйикли кызларынынъ янында, эри Замирдинъ уьйкен эс этуьви мен йолыгады.
Альбина, эткен исинъ дайым оьр барсын, кыйынынъыз аклансын, эткенинъиз аьр бир авырувлыга эм болсын. Байрамда тек ийги соьзлер айтылатаганы да аьдет болып келеди, мен сага, хатын хатынга, тек наьсипти йорайман.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: А.Суюндикова ис орынында.