Бас ниетимиз – тувган авылымыздынъ яшавын ийгилендируьв

Янъыларда биз, Кумлы авыл администрациясынынъ аькимбасы Сакинат Магомедовна Елманбетова ман йолыгысып, оьткен йыл ишинде Кумлы авылында кайдай куллыклар этилингени, кайдай маьселелер аьли де шешилмей калганы акында соравымызга мунавдай явап алдык:

– Оьткен йылдынъ казан айынынъ ишинде Кумлы авылымызда, 100 орынга эсапланып, эки шарлаклы мектебининъ курылысы басланды. Янъы мектеб спорт, актовый заллары, балаларга ойнав, киши футбол, волейбол майданлары ман кепленеек. Курылыстынъ басланувы ман авылга коьплеген техника аькелинди, объект бойынша курылыс-монтажлык куллыкларын баслаган ООО «ТехноСтрой» курувшылары эртенъги 7 саьаттен кешки 7 саьатке дейим куллык этедилер. Мектеб курылысы 2023-нши йылдынъ карагыс айында тамамланмага мыратланады. Ис аьрекетлери бойынша авылга келген курувшыларды авыл яшавшылары, ерли администрация йылы йолыктыктылар. Курувшылар оьзлери баьри затлар ман да канагатланган болса да, конаксуьерликти коьрсетип, авыл администрация атыннан бир малдынъ этин, авыл яшавшылары да суьйингенлерин билдирип, оьтпек пен канагатлап, колларыннан келген ярдамын этип келедилер. Олар ман этилетаган ис биз яктан да йыйы тергелип келеди. Мектеб курувшылар да оьз ягыннан авылдынъ яшавшылары акында йылы атанадылар. Сол онъайлы ис етимисли баславында ерли администрация, авыл яшавшылары атыннан уьйкен разылыкты районымыздынъ етекшилевине, Дагестаннынъ авыл хозяйстволык эм азык-туьлик министерствосынынъ етекшиси М.Аджековка, арымай-талмай юрип, истинъ баславын ювыклаткан Кумлы авыл депутатларына билдиремен.
Авылымыз электроярык, коьгилдим от пан канагатланган. Буьгуьнлерде тек йолдынъ осал аьлде болувы уьйкен кыйынлык тувдырады. Кыс мезгилинде авылга тезлик ярдамы келип болмайды. Авылга куьнбатар бетинде кирген ерде, йыл ишинде токтавсыз эскен куьшли еллерден сонъ, йыллар бойы яткан ак кум ериннен козгалып, авылдынъ социал- экономикалык оьрленуьвинде маьнели орынды тутатаган йолды бийлеп алды. Ногай районынынъ «ДЭП-29» етекшиси Д.Караевтинъ ярдамы ман трактор эм авыл администрациямыз «Камаз» коьликлерин йиберип, еллер токтаган сонъ, 35 «Камаз» кумды шыгартып, йолды тазалаттык. Оькинишке, ызгы йыллар ава аьллери осалланганы ман байланыста йолдынъ аьли де тозып, капиталлык ярастырувын талаплайды. Йолга тоьселген тастан бир зат та калмаган, онынъ кеби де бек бузылган. Боьтен де, кыс шагында авыл яшавшылары, авыл тоьгерегинде мал багатаган койшылар юмалап район орталыгына етип болмайдылар. Авыл ишиндеги йолларды туьзетеек болсак та, бек кыйын болады. «Камазлар» ман йолымыз осал аьлде болган уьшин Кизилюрт беттен тас аькелмеге суьймейдилер. Янъы мектеб курувшыларга да керекли алатларын, кербиш, блокларды тасувда йолдынъ осал аьли кыйынлыклар тувдырады. Сол уьйкен йол маьселесин шешуьв мыратта авыл яшавшылары атыннан Янъы йыл алдында Дагестан Аькимбасы С.Меликовка, ДР Оькиметининъ Председатели А.Абдулмуслимовка хат язылып йиберилди. Сол хат Дагестан етекшилеви мен кабыл этилип, йолымыз ярастырылар деп бек сенемиз.
Баскалай, авыл ясларымыз арасында наркомания, ишкишилик пен байланыслы маьселелер йок деп сенимли айтамыз. Ясларымыз куьз айында 12 авыллардан, айтпага, Тарумов, Кизляр, Ногай районларындагы авылларыннан командалар шакырып, футбол ойын бойынша уьйкен турнирин озгардылар. Маданият уьйинде конакка келген турнир катнасувшыларына сыпыра туьзилди, арендаторларымыз бирер малдан бердилер.
Солай болып, оьткен йылдынъ кырк кийик айынынъ сонъында дуныядан кешкен белгили ногай композиторымыз, авыл яшавшымыз Умар Ваисовка эстелик кешлигин озгардык. Кешликте ногай композитордынъ ян косагы ДР эм РФ ат казанган маданият куллыкшысы Н.Муталлапова, аьптелери, аьвлетлери, кардаш-тувганлары, бирге окыган тенълери, куллык эткен ис йолдаслары шакырылып, соьз де берилди. Шарада ногай йырлавшылары Ф.Нурлубаева, З.Аджигеримова, Б.Куруптурсунов, М.Ваисов та йырладылар.
Солай болып, маданият уьйининъ яс директоры А. Рамазанова акында айтпай болмайман. Ол буьгуьнлерде авылымыз уьшин уьйкен табыныш болып келеди. Кыскаяклы маданият уьйине куллык этпеге келуьви мен «Ритм» деген биюв ансамблин ашты. Мектебте дерислерден сонъ окувшыларымыз биюв ансамблине асыгадылар. Онынъ етекшилиги астында янъы биювлер салынады. Биюв ансамблининъ етекшиси биюв куьби мен районнынъ туьрли ерлеринде болып келеди. Районда оьткен биюв ярысында да катнасып биринши орынга тийисли этилди. Авыл маданият уьйининъ эсиги дайым ашык, онда куьн сайын биюв аьзирлевде репетициялар, кружок юритиледи. Маданият уьйининъ методисти Б.Муталлаповадынъ да алтын колларынынъ астыннан ансамбльдинъ катнасувшыларына кийим тигуьвде, оны уйытувда коьп куллыклар этилинип келеди.
Оьткен йыл ишинде авылымыздынъ уьстиннен «Йибек йолы» деген Халклар ара коьлик ралли де оьтти. Биз онынъ оьтуьвине уьйкен аьзирлик коьрдик. Тоьгерегимизди таза этер ниет пен коьп субботниклерин озгардык. Сол заман авылымызда ДР спорт бойынша министрининъ орынбасары Зейнулла Салаутдинов та болып кетти.
Авыл межигитининъ янында балалар уьшин ойын майданы этилгенине бир эки йыл болады. Ога ойын алатларын сырт якта куллык этетаган авыл ясларымыз йибергенлер. Оларга авыл яшавшылары атыннан уьйкен разылыгымды билдирмеге суьемен. Мектеб касындагы (янъы салынаятырган мектебтинъ ерин босатув ниетте) балалар майданын да сол ерге коьширмеге ойлаймыз.
Янъы йылга бал-маскарад озгардык, авылдынъ бир ястан алты яска дейим 55 саьбийлерине авыл администрация меканы алдында ёлка курып, таьтли савгалар аьзирлеп пайладык.
Бу йылда да авылымызда этилеек куллыклар, ойлаган мыратлар коьп. Солардынъ аьр кайсысы да яшавга айланып, коьп маьселелеримиз шешилип келеегине бек сенемиз, – дейди Кумлы авыл администрациясынынъ аькимбасы.
Хабарласувды
юриткен Г.Нурдинова.
Суьвретте: Кумлы авыл администрациясынынъ аькимбасы Сакинат Елманбетова.