Бас соравларга бас маьне берилсин

Оьткен дуьйсемби куьн кезекли аппарат йыйынында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков озган уллы юма куьн Дагестан Республикасынынъ Оькиметинде Ногай районынынъ Куьнбатар авылына газды еткеруьв курылысы акында токтаска кол басылганын билдирди.

Онынъ айтувы ман, республика Оькимети муниципалитетлер алдында оьз борышларын толтырады, ама тек район налоглар йыюв бойынша оьз борышын толтырмайды. М.Аджеков билдиргенлей, район бойынша йыйылган налоглар оьлшеми 79 процентке етиседи. Эндигиси эгер кайсы бир авыл налоглар бойынша планын толтырмайтаган болса, армаган сондай сорав район прокуратурасы ман бирге ойласылып каралаяк деп белгиледи район аькимбасы.

Ол солай ок кайбир эгинши-фермер хозяйстволарында тек бир аьдем регистрацияга алынганы акында билдирилгени яшавга келиспейтаганын айтты, неге десе кошарларда бир неше аьдемлер ислейдилер. Район етекшиси Тарумов эм Кизляр районларынынъ Ногай районынынъ коьшимли малшылык ерлеринде орынласкан 60 кошарлары налоглар тоьлемейтаганларын да белгиледи.

– Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильев калалар эм районлардынъ аькимбасларынынъ янъыларда оьткерилген семинаркенъесинде баьри йыйылганларга да бизим район еринде табылган мигрантлар акында айтты. Олар юзден артык. Неге олардынъ орынларында бизим ердеслер ислемейдилер, Сыртка коьшип кетедилер? Бизим еримизде мигрантлар ислеп казанатаган сол ок 30 мынъ маьнет акшады олар да казанмага болаяк эдилер ше. Бу сорав аьлиге дейим энъ йогары оьлшемде де, бизим районда да ашык болып калады, – деди М.Аджеков.

Соны ман бирге М.Аджеков район ериндеги АЗС-лер бойынша да налоглар баьриси де йыйылмайтаганын айтып белгиледи. Йыйында район аькимбасы тагы бир маьнели соравда – Терекли-Мектеб авылдынъ архитектурасында айырым токталды. Ол архитектура боьлигине Эдиге эм А.Асанов атындагы орталык орамларынынъ архитектура коьркин ийгилендируьв бойынша комиссия туьзбеге тапшырды.

Муннан сонъ быйылгы балалардынъ язгы яй тыншаювын эм савланувын уйгынлав акында сорав ман «Ногайский район» МР билимлендируьв боьлигининъ начальниги К.Отегенова шыгып соьйледи. Сонынъ акында газетадынъ кезекли номеринде окымага болаяксыз. Йыйыннынъ тамамында сонынъ катнасувшылары Ногай район курылганлы 90 йыллыгына аьзирлик коьруьв соравларын да ойластылар.

Э.Кожаева.