Баьри зат аьскершилерге

Дагестан еринде промышленностьти оьрлендируьв региональлик фонды «Первая необходимость» программады яшавга шыгармага токтасты.

ДР промышленность эм савда министри Низами Халиловтынъ соьзлери бойынша, сол программага коьре, СВО керексинуьвлери уьшин продукция шыгаратаган предприятиелерге эки йыллык болжалга 1%-ке эсапланып 20 млн. маьнетке дейим акша займы берилмеге каралады. Бу амаллар предприятиединъ производстволык аьрекетин канагатлайтаган акша айланысын оьстируьвге каратылган. Бу куьнлерде аьскершилерди керекли продукция ман канагатлав уьшин аьрекет этетаган предприятиелерге дагестан эм федераллык властьлери ягыннан соьйтип арттырылып берилетаган коьмектинъ бек керекли эм маьнели экенин белгиледи «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева да.
– Оьз продукциясын тек фронт керексинуьвлери уьшин шыгаратаган предприятиелерди яклав – властьлердинъ бас борышларынынъ бириси. Власть яктан ондай яклав болмаса, аьскершиге керек продукция да тийисли каьдерде болдырылып та болмаяк. Мага коьре, аьскер керексинуьвин канагатлав мырад пан куллык этетаган предприятиелердинъ соны ман байланыста туватаган маьселелери бас деп шешилмеге керек эм предприятиелер де оьз аьрекетин кешеси-куьни мен бардырмага тийисли. Колдан келген баьри затты да этпеге керек аьскерлерди керекли согыс продукциясы эм кийими мен канагатлав уьшин. Эске туьсирейик бизим атайларымыз эм тетейлеримиздинъ авызыннан эситкен хабарларыннан Уллы Аталык согыс йылларын: сол авыр заманда баьри зат та кыска болжал ишинде болдырылып, сонда ок фронтка йиберилетаган эди. Бизим ата-бабаларымыздынъ ис йигитлигине тийисли болайык! – деди Эльмира Кожаева.