Баьри куьшин де ийги ис уьшин

Буьгуьн савлай Россия эли полиция куллыкшысынынъ кеспи байрамын белгилейди. Аьдетке коьре, биз редакция куллыкшылары кайсы байрам ювыклап келсе де, сол тармакта куллык этетаган ийги куллыкшылар, савлай тармак акында язбага борышлы боламыз. Бу йол да оьзимиздинъ ис борышымызды толтырув ниет пен Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигине келдик. Биз бен тар байланыс тутатаган полициядынъ пресс-службасынынъ куллыкшысы Солтанат Аджатаева оьзлери етекшиси мен эртеректен белгилеген, ийги ис аьрекетин бардыратаган куллыкшылар ман таныстырады. Сол куллыкшылардынъ бириси Ахмет Салим увылы Толубаев пен мага хабарласпага туьседи.

Бу йолыгысым Ахмет Салим увылы ман биринши болмаса да, оны ис орынында биринши кере коьрип турыман. Ол яшав бойынша оьз каьмбиллиги мен, турган турысы ман айырымланатагандай болып, ис орынында да оьзин тийислисинше юриткенин коьремен.

Ол, ис орынында олтырып, оьз куллыгын да юритеди, меним де берген соравларыма коьп коьтеринъки болмаган тавысы ман яваплайды.

Оьзининъ ис аьрекетин Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигинде узактагы 1998-нши йыл патруль-пост службасынынъ куллыкшысы болып баслады. Соннан бери 21 йыл да озып барады. Йылдан-йылга сулып та оьсти, кеспилик усталык та беркийди, Ахмет сол йыллар ишинде боьлик етекшиси де болды, аьли болса ол Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигинде оперативли дежурныйынынъ коьмекшиси болып ис аьрекетин бардырады. Кайсы яктан келген билдируьвлерди де Ахметке алмага эм тийисли ерге еткермеге туьседи.

Ол оьзининъ кеспи борышларын кайсы ис орынында да йогары дережеде еткерип келген эм келеди. Ис йыллары ишинде коьплеген разылык хатларга, грамоталарга тийисли болган. Ахметтинъ йолын ызлап, уьйкен увылы Шамиль де сол тармакка ювык кеспиди сайлаган деп айтпага боламыз.

Ол буьгуьнлерде мировой судта куллык этеди. Ахмет Салим увылы аьлейи Мадина Алимурза кызы ман эки увылды тербиялап, оьстиредилер. Увылы Шамиль оьзининъ янына якын кеспиди де сайлаган, ис аьрекетин де бардырып юри, кенжепайы Рамиль оьзининъ уьстинликлери мен мектебте окып, куьезлендирип турады. Ата-анага балалардынъ куьези болса, олардынъ йигерли абытлары болса соннан артык не керек.

Алдымызда Россия МВД боьликлерининъ куллыкшыларынынъ кеспилик байрамы. Сол байрам ман биз ак юректен ийги куллыкшылардынъ бириси – полиция прапорщиги Ахмет Салим увылы Толубаевти кеспи байрамы ман кутлап, алдыда да ис аьрекетинъиз онъына барганын йораймыз.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: А.Толубаев.