Баьтирге дайымлык эс

Уьш йыл артта, 2016-ншы йылдынъ шилле айынынъ 10-ншы куьнинде полиция лейтенанты Магомед Нурбагандов караклардынъ колыннан йигитлерше ян берген. Буьгуьнлерде онынъ аты, Дагестан Республикасынынъ яшавшысынынъ аты савлай Россия элине ийги данък болып калды.

Ол оьзининъ тенълериндей, ис йолдасларындай болып, оьзининъ яшав оьмирин бардырып келген аьдем эди эм бир заты ман олардан баскаланмаган. Онынъ да балалыгы, яслыгы баьри дагестан халклардынъ балаларындыкындай оьткен болар. Тарихке кетип, ак кагытка кара язув ман язылып келетаган булакларды актарып карасак, дагестан халклардынъ согысларда, урысларда коьрсеткен йигерлиги, йигитлиги акында окымай болмаймыз. Бизим халклар кайсы ерлерде де оьзлерининъ патриотлык сезимлери мен, баскаларга ярдамга аьзирлиги мен, аьдемшилиги мен баскаланадылар. Олар ман катыскан аьдемлер де сол касиетлер акында да айтадылар…

2016-ншы йылдынъ яз куьнлерининъ бирисинде Нурбагандовлардынъ аьеллери бирге, аьел тоьгерегинде озгармага суьйген эдилер. Тек, оькинишке, сол куьн олардынъ тайпа-тамырынынъ эки йигитине сонъгы куьн болды. Бу куьн Магомед Нурбагандов пан бирге онынъ иниси Абдурашид те ян берген. Магомед Нурбагандовтынъ сол йыл эткен йигитлиги акында коьп булакларда язылып шыккан. Онынъ аты оьмирлерге тарихке кирген. Ол буьгуьнлерде ис йолдасларынынъ эслеринде, келеекте иш ислер органларында ислеек ясларга ийги коьрим болып калаяк.

Россия Федерациясынынъ баьтири деген атка оьлгеннен сонъ тийисли болган Магомед Нурбагандов оьзининъ ис йолдасларына, караклардынъ мылтыгынынъ тирелуьвине, оьлим тувра коьзине караганына карамастан, «Работайте, братья!» деген буйрык соьзи уьш йылдан бери дем берип келеди. Буьгуьнлерде Магомед Нурбагандовтынъ атын эситкен, онынъ йигитлиги акында эситкен аьр бир аьдем: «Баьтирге дайымлык эс» деп айтадылар.

Баьтирдинъ оьлген куьнине багысланып йыл сайын эстелик шаралары озгарыладылар. Бу йыл сол куьнге багысланып баьтир эстелигине баспа белгиси аьзирленген эм Дагестан Республикасынынъ сыйлы ваькиллери мен кол басылып токтастырылган.

Баьтир акында буьгуьнлерде коьп ятлавлар язылганлар, онынъ йигитлигине багысланган йырлар йырланадылар.

Г.Курганова.
Суьвретте: Баьтир эстелигине багысланган шара.