Баьтирлеримизди билмеге тийисли

Россия Армиясында эм флотында оьмирлер бойынша офицерлерге намыс энъ де йогары баалык болады дегенлер. Олардынъ киели борышы – намысын тазалыкта, тат тийдирмей саклав. Аталыгы уьшин куллык юритип, бизим офицерлер оьз намысын саклайдылар. Бу куьнлерде олар согыс спецоперациясы болып турган ерде баьтирлик эм эрклик коьрсетедилер. Мен сизге бизим заманнынъ баьтири акында хабарламага суьемен, ол Элин коршалав исин сайлаган эм сога коьп йыллардан бери алал болып калады.
Роман Бабаев аьскер исин Сибирьде Томск каласында иш аьскерлерде бардырган. Кызмет кылган заманда ол Сырт Кавказда болган урысларда катнаскан. Сол йылларда яс йигит Элин коршалав кесписин сайламага токтайды. Оны болса коркынышты билмеген, бизим ердесимиздей аьдемлер сайлайдылар. Роман Бабаев контракт бойынша куллык этип 2001-нши йылда баслаган, биринши офицер званиесин 2009-ншы йыл алган. Ердесимиз согыс спецоперациясы басланган биринши куьнлериннен алып онда катнасады. Янъыларда СВО катнасувшысы тувган Терекли-Мектеб авылына тыншаймага келгенде, Кадрия атындагы мектебининъ етекшилеви оны ман йолыгыс уйгынлады. Мунда 10-11-нши класслар окувшылары катнастылар. Келген конакты бас деп Кадрия атындагы мектебининъ етекшиси Альфия Акимова хошлады: «Согыс спецоперациясында Элимиздинъ энъ де йигерли йигитлери катнасадылар, мен олардынъ аьр бирине уьйкен савбол айтаман. Мен бек оьктемсиймен бизим мектебтинъ выпускнигин – сизди балаларга йигерликтинъ уьлгиси этип коьрсетпеге болганыма».
Роман Бабаев балаларга бек коьп кызыклы хабарлар айтты. Сыйлы конак окувшыларга согыс спецоперациясынынъ маьнелигин эм кереклигин анълатты. «Мен оьз коьзлерим мен коьргенмен НАТО аьскерлери Запорож областиндеги Бердянск каласында оьзининъ согыс базасын салаятканын. РФ Президенти Владимир Путин согыс спецоперациясын басламаган болса, бир-эки йылдан урыслар бизим еримизде болаяк эди, айтпага, Крым еринде, Ростов областинде, Краснодар крайында. Сак болынъыз, Интернетте сиз окыган билдируьвлер оьтирик болмага болады. Савлай Европа эм Куьнбатар эллери Россияга карсы. Бизим элимиздинъ ери уьйкен, табиат байлыклары коьп, соны ман белгиленген бизге карсы эллер разы болып болмайдылар. СВО барысында Россия оьз алдына салган мыратларына етеегине мен шекленмеймен. Биз дурыслык уьшин куьресемиз эм Енъуьв бизики болар», – деди Роман Бабаев.
Шарада Роман Юсупович бизим элимиздинъ уллылыгы акында коьп хабарлады. Ол СВО озып турган еринде озгарган куьнлери, эткен йигитликлери акында коьп айтпады. Бизге белгили, ол яс несилге эм коьп баскаларга уьлги. Роман Бабаевке «За боевое содружество», «За отличие в службе» 1, 2, 3-нши дережели, «Участник боевых действий», «Участник СВО» медальлери тапшырылган.
Йолыгыс бек йылы аьлде оьтти. Онынъ барысында окувшылар конакка бек коьп соравлар бердилер. Роман Бабаевтинъ явапларын балалар уьйкен кызыксынув ман тынъладылар. Окувшылар СВО катнасувшысынынъ элине каратылган уллы сезимин анъламай болмаяк эдилер. Олардынъ сырасында Роман Бабаевке усап, аьскер аьрекетшисининъ исин сайламага суьйгенлер де болганына шек йок. Бу мектебте Роман Бабаевтинъ увылы да окыйды. Ол да ортага шыгып, келеекте сайлаяк кесписи акында хабарлады. Роман Юсупович окувшыларга аьскер аьрекетши кесписининъ абырайлыгын да белгиледи.
Йолыгыс барысында мектеб етекшисининъ орынбасары Зоя Оракова, мектеб етекшисининъ тербиялав иси бойынша орынбасары Эльмира Савкатова, окытувшылар Марина Межитова, Вера Абдулсаметова эм баскалар шыгып соьйледилер.
Биз баьри СВО катнасувшыларына уьйкен разылыгымызды билдиремиз. РФ Президенти айтканлай, олардынъ баьриси де баьтирлер. Биз оларга тез арада Енъуьв мен аман-эсен уьйлерине кайтканын йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Р.Бабаев.