«Баьтирлер аллеясында бир курылыс та болмага керек тувыл»

Оьткен саьли куьн, 22-нши шилле айында, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековтынъ етекшилиги мен район орталыгы Терекли-Мектеб авылды коьрклендируьв соравы ман байланыслы халк тынълавлары озгарылды.

Шарада «Ногайский район» МР администрациясынынъ эм «село Терекли-Мектеб» МО СП етекшилери, район орталыгынынъ яшавшылары эм ямагат ваькиллери катнастылар.
Шарады юритуьвши Мухтарбий Аджековтынъ айтувы ман, быйыл Терекли-Мектеб авылдынъ Ф.Капельгородский атындагы орталык паркын ярастырувга шыгарылган акшадан 800 мынъ маьнет карыж экономия эсабында калган. Сол калган акшады калай кепте кулланув соравы буьгуьнги халк тынълавларына ойласувга шыгарылады.

– Район орталыгынынъ Баьтирлер аллеясы ювыгында ерлескен орамларынынъ яшавшылары сол акшага аллеядынъ куьнбатар япсарындагы кесегине балалар майданын салув соравын коьтередилер. Соны ман бирге авыл ямагатынынъ хыйлысы Баьтирлер аллеясы – ол халкымыздынъ киели эм эстеликли кесеги, эм сонда бир курылыс та орынласпага келисли тувыл, дейди. Буьгуьнги шарамызда бу соравды ойласып шешпеге туьседи, – деп билдирди район аькимбасы.

Коьтерилген сорав ман байланыста ал деп соьзди Терекли-Мектеб авылдынъ Г.Аджигельдиев атындагы орамынынъ яшавшысы, Афганистан согысынынъ район ветеранлар советининъ председатели Сталинбек Култаев алды. Онынъ айтувы ман, авылдынъ орта орамларынынъ яшавшылары Баьтирлер аллеясынынъ куьнбатар шетине балалар майданын курув акында тилек этедилер.

Ойласувга салынган сорав бойынша Ф.Капельгородский атындагы паркынынъ директоры Искандер Аметов оьз ойын айтты. «Халкымыздынъ баьтирлерининъ аллеясы – ол биз уьшин киели эм баалы ер. Онда бир курылыс та болмага керек тувыл», – деди ол.

Сога Сталинбек Култаев: «Аьше, сонда кафе неге салдыргансыз?» – деген соравын берди.

Искандер Аметов Аллеядагы кафе акында да соравды коьтерермиз деп яваплады.

Шарада катнаскан РФ эм ДР ат казанган маданият куллыкшысы Нарбике Муталлаповадынъ айткан соьзлери бу соравдынъ маьнеси терен экенин белгиледи. «Ногай халкымыздынъ Баьтирлер аллеясы – ол бизим аьр биримизге шынтысы ман да аявлы эм эстеликли ер. Сол шаклы баьтирлери болган халк бир ерде де йок болса ярайды. Бизде баьтирлеримиз эндиги де боларлар, заман бир еринде токтамайды. Сонынъ уьшин бизге бу Аллеяды тазалыкта саклав, соны оьрлентуьв – уьйкен намыс эм биз соны мукаят та ыспайы этпеге борышлымыз. Бизде тагы да бир Россия Федерациясынынъ Баьтири деген ат пан савгаланган ногай ясымыз бар, ога да мунда бюст салмага тийислимиз. Элбетте, балалар да – бизим тири ян кесегимиз, эм оларга да майдан курмага келисли ер таппага керекпиз», – деди Н.Муталлапова.

Онынъ айткан ойын район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева, район Депутатлар йыйынынынъ дайымлык негизинде депутаты Увылбийке Шандавова, йыйында ортакшылык эткен ямагат ваькиллери де якладылар.

Шарадынъ ызында сонынъ катнасувшылары тийисли карар кабыл эттилер. Сол карарга коьре, Баьтирлер аллеясында балалар майданын курувды койдырмага, калган акша карыжды К.Маркс атындагы орамынынъ орталык аллеясын ярастырувга шыктажламага деп белгиленди (сонъында акша карыжынынъ танъкылыгыннан соны койып, парктагы аяк сокпакларды ярастырмага токтасканлары акында район архитекторы Алибек Муллаев бизим оьз хабаршымызга билдирген).

Меним ойыма коьре, халк тынълавлары – ол, власть пен яшавшылар арасында кайсы бир маьнели маьселеди яде соравды бирге ойласып, ортак тилге келмеге амал беретаган демократиялык алатларынынъ бириси. Тек бизде ол туьрленислер эндиги 30 йылга ювык юритилсе де, айлак сийрек кулланылып келген. Сол себептен оны яшавга белсенли киргистуьв керек деп сенемен. Элбетте, ойласувга салынатаган соравдынъ маьнесине коьре.

М.Юнусов.