Баьтирлер аты оьмирлерге сакланар

22-нши июньде – Эстелик эм кайгырув куьнинде савлай Дагестанда СВО еринде каарлы тувган Эли уьшин яв ман согысувда аьскерлик борышын йигитлерше толтырып, яс янларын курман эткен баьтир ердеслеримиз эстелигининъ сыйына мемориал такталар ашылды.
Сол куьн бизим Ногай районында СВО еринде Аталыгымыздынъ япсарларын коршалавда, бизим тынышлы яшавымыз уьшин йигитлерше куьресип, яшав оьмирлерин аямай берген ердеслеримиздинъ эстелигининъ сыйына доьрт мемориал такталар ашылды.
«Шоьл тавысы» республикалык газета хабаршыларынынъ бириси, Терекли-Мектеб авылынынъ Ленин орамында яшаган, оьз эрки мен СВО ерине кетип, сонда ян берген Амирхан Мурзагельдиевтинъ эстелигине онынъ уьйининъ каралдысында мемориал такта ашылувына багыслан митингте ортакшылык этти. Онда район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, район администрациясынынъ билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Алтын Агаспарова, Амирхан окыган А.Ш.Джанибеков атындагы орта мектебининъ директоры Кураскан Ярикбаева, авыл депутатлар, ювыклар, авылдаслар катнастылар.


Митингти ашаятып, Б.Ярлыкапов, сол куьн муннан 78 йыллар артта фашистлер бизим элимизге шапкынлык эткенин белгиледи.
– Буьгуьнде де, Украина еринде аьрекетлеп, Россиядынъ явлары неше онлаган йыллар арттагы оьзлерининъ каарлы ой-ниетлерин калдырмайдылар. Буьгуьн Ногай районында Аталыгымызды коршалавда янларын берген ердеслеримиздинъ йигитлик эстелигине доьрт мемориальлик такталар ашылды. Оьзлерининъ аьскерлик борышын толтырувда янларын бергенлердинъ атлары бизим районымыздынъ данъклы йылязбасынынъ янъы бетинде дайымга язылаяк.
Олардынъ йигитлиги эм эрклиги халк эсинде, элимиздинъ тарихинде дайымга сакланар эм Элимизге суьйимликтинъ эм алаллыктынъ коьрими болар, – деди ол.
Оннан сонъ шыгып соьйлеген район ясуьйкени Зубаир Аджибаев бу данъклы Ленин атындагы орамыннан 1941-нши йылда фронтка 20 аьдем кеткенин эм буьгуьнде олардынъ аьскерлик йигитлигин уныклары эм немерелери кайтаралайтаганын белгиледи.
– Мен йигит Амирхан яшаган орамнынъ яшавшысы болганым ман оьктемсиймен. Онынъ йигитлиги халк эсинде дайымга сакланар, – деди ол.
А.Ш.Джанибеков атындагы мектебининъ директоры Курасхан Ярикбаева оьз окувшысы болган Амирханнынъ билим берклигин белгиледи.
– Ол спорт пан аьвлигетаган, бокс эм куьресуьв секцияларына юретаган эди. бирше окыган тенълерине шынты дос эм ийги йолдас болган. Биз несилден-несилге балаларга Амирхан Мурзагельдиевтинъ эткен йигитлиги акында айтпага тийислимиз. Ол бизим юреклерде дайымга сакланар.
СВО еринде бизим коьп ердеслеримиз ортакшылык этедилер. Олар аьскершилерге азык-туьлик эм дарманлар еткередилер, юк тасувшы автоколонналарды тоьбеден яв отыннан саклайдылар, урыслар майданлардан яраланганларды госпитальлерге еткередилер. Баьриси де уьйлерине, аьеллерине аман-эсен кайтканларын йорайман, – деди ол (ол оьзи де офицердинъ, СВО катнасувшысынынъ анасы).
Сонъ Амирхан Мурзагельдиевтинъ атасы Камиль, баьри йыйылганларга оьзининъ разылык соьзлерин каратып, шарады уйгынлавшыларына ден савлыгын эм онъайлыкты йорады.
Мемориал тактады ашпага ыхтыяр Зубаир Аджибаевке эм Амирханнынъ атасы Камильге берилди. Сонъ уьндемев такыйка оьтти эм шешекейлер байламлары салынды.
Амирхан Мурзагельдиев 1995-нши йылдынъ 15-нши казан айында Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында тувган. 2013-нши йылда А.Ш.Джанибеков атындагы орта мектебин, сонъ Пятигорск каласындагы Сырт-Кавказ федераллык университетин окып битирип, инженер-механик кесписин байырлаган. Аьскерлик борышын Алтай крайынынъ Олейск каласында связист болып куллык этип оьткен. Украина еринде озгарылаяткан согыс спецоперациясында катнасувга оьз эрки мен 2022-нши йылдынъ 15-нши кырк кийик айында кеткен. Мунда ол Луганск Халк Республикасында аьрекетлеген байыр согыс компаниядынъ (ЧВК) «Вагнер» кубининъ сырасына туьскен. Яв ман бетпе-бет урысувда бизим ердесимиз оьзин яваплылы эм йигит аьскерши этип коьрсеткен. 2022-нши йылдынъ 3-нши казан айында уьйден-уьйди явдан босатув ман байланыслы бир урыста, согыс йолдасларын коршалап, яв отын коькиреги мен явып, каты яраланады. Яраланган аьскершиди санпунктка, сонъ госпитальге еткередилер, ама оьлимнен куткара алмайдылар.
– Амирхан бир заттан да коркпайтаган, кескинли кепте тийисли карар алып болатаган аьскерши эм ийги согыс йолдас эди, – дейди онынъ акында ЧВК командири.
Ердесимиз Амирхан Мурзагельдиев СВО еринде коьрсеткен йигитлиги уьшин ян бергеннен сонъ Йигитлик Ордени мен савгаланган.
Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.