Белгили ойында катнастылар

Кизляр районынынъ маданият орталыгынынъ «Метроном» деген эстрада куьбининъ солистлери биринши каналында оьтетаган «Поле чудес» деген белгили шоу-программасында ортакшылык эттилер. Анвар Нурлумбаев эм Имран Абдулхалыков белгили болган «Горянка» деген йырын ортага шыгып йырлавы ман телеберуьвге Кавказдынъ ярасыклыгын киргис-тип эм Дагестан маданиятынынъ кесегин коьрсетип, Кизляр районыннан «Поле чудес» ойын катнасувшысы Абдул Раджабовка тийисли демевлигин эттилер.

– 1960-ншы йылларда Дагестаннынъ Патшалык университетининъ шет эллер тиллери бойынша боьлигининъ студенти, Буйнакск каласынынъ яшавшысы Шамиль Сунгуров пан язылган «Горянка» деген йыр да тек кызга суьйим сезими ашык коьрсетилип калмай, онынъ аьр бир соьзинде тувган ерине де уьйкен суьйими бары суьвретленеди. Биз аьр кайсымыз да туьрли тиллеринде соьйлемеге де, туьрли динде де болмага боламыз, ама аьр бир дагестаншыдынъ юрегинде «Лезгинка» биюви айырым орынды тутып келеди, оны телезитип урдырады, – дейди «Метроном» деген эстрада куьбининъ художестволык етекшиси Эльвира Гаджиева.
Аьр кимге де бу «Поле чудес» программасын уьстимиздеги карагыс айынынъ 11-нши куьнинде биринши каналында 19: 50 саьатте карамага амал болаяк.
Суьвретте: «Поле чудес» телеберуьвининъ катнасувшылары онынъ юритуьвшиси Леонид Якубович пен.